Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200116/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200116 (Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200116 (Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет) (sr)
Authors

Publications

Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji

Popović Milovanović, Tatjana; Iličić, Renata; Trkulja, Nenad; Trkulja, Vojislav; Zečević, Katarina; Jelušić, Aleksandra

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Iličić, Renata
AU - Trkulja, Nenad
AU - Trkulja, Vojislav
AU - Zečević, Katarina
AU - Jelušić, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1196
AB - Bakteriozna mrljavost plodova lubenice (Acidovorax citrulli) predstavlja širom sveta
ozbiljnu pretnju uključujući uzgajivače i proizvođače semena i rasada gajenih vrsta biljaka iz
porodice Cucurbitacae. Krajem 1980-ih, bakterija A. citrulli se nakon epidemijskih pojava na
lubenici u SAD proširila na druga područja i useve (dinja, tikva, bundeva, krastavac). Do danas
su opisane dve genetički različite populacije A. citrulli. U Srbiji je prvi nalaz A. citrulli
zabeležen 2014. godine na lubenici u lokalitetima Bačke i Srema. Međutim, uprkos
sprovedenim eradikativnim merama i naporima u upravljanju ovim patogenom, ponovo je
detektovan 2018., 2021., i 2022. godine na području Mačve i Srema. U cilju boljeg
razumevanja genetičke strukture populacija A. citrulli prisutnih u Srbiji, u ovom radu je
korišćena analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) primenom konzerviranih gena i gena
virulentnosti.
Tokom rada korišćena su četiri reprezentativna soja A. citrulli, pod šiframa Ac414
(Čelarevo, 2014), Ac818 (Šabac, 2018), Ac221 (Ašanja, 2021) i Ac322 (Hrtkovci, 2022),
odabrana na osnovu prethodnih rezultata dobijenih umnožavanjem ponavljajućih sekvenci
DNK (rep-PCR). Za MLSA je korišćeno devet gena, i to osam konzervativnih (gltA, gmc, gyrB,
lepA, phaC, pilT, trpB, ugpB) i jedan gen virulentnosti (Aave_1548). PCR program se sastojao
od inicijalne denaturacije (5 min na 95 °C), praćene sa 30 ciklusa denaturacije (30 s na 95 °C),
11
hibridizacije (30 s na 60 °C za konzervativne gene i 55 °C za gen virulentnosti Aave_1548) i
elongacije (30 s za konzervativne gene i 90 s za gen Aave_1548 na 72 °C); i finalne elongacije
(5 min na 72 °C). Amplifikovani produkti su sekvencirani u Eurofins Genomics (Hamburg,
Nemačka). Kvalitet dobijenih sekvenci je manuelno pregledan, nakon čega je za svaki od četiri
testirana soja napravljena multigenska sekvenca na osnovu svih sekvenciranih gena.
mMultigenske sekvence testiranih i referentnih sojeva A. citrulli preuzetih iz baze podataka
Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI) korišćene su za konstruisanje
„Neighbor-joining” filogenetskog stabla. Na osnovu rezultata filogenetske analize, dokazano je
da sojevi A. citrulli izolovani iz prirodno zaraženih plodova lubenice u Srbiji (2014-2022)
pripadaju dvema reprezentativnim genetičkim grupama opisanim u svetu (grupe I i II). Grupi
I su pripadali sojevi izolovani 2021. i 2022. godine, a grupi II sojevi izolovani 2014. i 2018.
godine. Rezultati dobijeni u ovom radu ukazuju na puteve introdukcije i širenja A. citrulli u
Srbiji.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji
EP - 11
SP - 10
ER - 
@conference{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Iličić, Renata and Trkulja, Nenad and Trkulja, Vojislav and Zečević, Katarina and Jelušić, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Bakteriozna mrljavost plodova lubenice (Acidovorax citrulli) predstavlja širom sveta
ozbiljnu pretnju uključujući uzgajivače i proizvođače semena i rasada gajenih vrsta biljaka iz
porodice Cucurbitacae. Krajem 1980-ih, bakterija A. citrulli se nakon epidemijskih pojava na
lubenici u SAD proširila na druga područja i useve (dinja, tikva, bundeva, krastavac). Do danas
su opisane dve genetički različite populacije A. citrulli. U Srbiji je prvi nalaz A. citrulli
zabeležen 2014. godine na lubenici u lokalitetima Bačke i Srema. Međutim, uprkos
sprovedenim eradikativnim merama i naporima u upravljanju ovim patogenom, ponovo je
detektovan 2018., 2021., i 2022. godine na području Mačve i Srema. U cilju boljeg
razumevanja genetičke strukture populacija A. citrulli prisutnih u Srbiji, u ovom radu je
korišćena analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) primenom konzerviranih gena i gena
virulentnosti.
Tokom rada korišćena su četiri reprezentativna soja A. citrulli, pod šiframa Ac414
(Čelarevo, 2014), Ac818 (Šabac, 2018), Ac221 (Ašanja, 2021) i Ac322 (Hrtkovci, 2022),
odabrana na osnovu prethodnih rezultata dobijenih umnožavanjem ponavljajućih sekvenci
DNK (rep-PCR). Za MLSA je korišćeno devet gena, i to osam konzervativnih (gltA, gmc, gyrB,
lepA, phaC, pilT, trpB, ugpB) i jedan gen virulentnosti (Aave_1548). PCR program se sastojao
od inicijalne denaturacije (5 min na 95 °C), praćene sa 30 ciklusa denaturacije (30 s na 95 °C),
11
hibridizacije (30 s na 60 °C za konzervativne gene i 55 °C za gen virulentnosti Aave_1548) i
elongacije (30 s za konzervativne gene i 90 s za gen Aave_1548 na 72 °C); i finalne elongacije
(5 min na 72 °C). Amplifikovani produkti su sekvencirani u Eurofins Genomics (Hamburg,
Nemačka). Kvalitet dobijenih sekvenci je manuelno pregledan, nakon čega je za svaki od četiri
testirana soja napravljena multigenska sekvenca na osnovu svih sekvenciranih gena.
mMultigenske sekvence testiranih i referentnih sojeva A. citrulli preuzetih iz baze podataka
Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI) korišćene su za konstruisanje
„Neighbor-joining” filogenetskog stabla. Na osnovu rezultata filogenetske analize, dokazano je
da sojevi A. citrulli izolovani iz prirodno zaraženih plodova lubenice u Srbiji (2014-2022)
pripadaju dvema reprezentativnim genetičkim grupama opisanim u svetu (grupe I i II). Grupi
I su pripadali sojevi izolovani 2021. i 2022. godine, a grupi II sojevi izolovani 2014. i 2018.
godine. Rezultati dobijeni u ovom radu ukazuju na puteve introdukcije i širenja A. citrulli u
Srbiji.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji",
pages = "11-10"
}
Popović Milovanović, T., Iličić, R., Trkulja, N., Trkulja, V., Zečević, K.,& Jelušić, A.. (2023). Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 10-11.
Popović Milovanović T, Iličić R, Trkulja N, Trkulja V, Zečević K, Jelušić A. Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:10-11..
Popović Milovanović, Tatjana, Iličić, Renata, Trkulja, Nenad, Trkulja, Vojislav, Zečević, Katarina, Jelušić, Aleksandra, "Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):10-11.

Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena

Šikuljak, Danijela; Oveisi, Mostafa; Anđelković, Ana; Božić, Dragana; Vrbničanin, Sava

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Oveisi, Mostafa
AU - Anđelković, Ana
AU - Božić, Dragana
AU - Vrbničanin, Sava
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1194
AB - Avena sp. je prisutna u poljima žitarica. Dve najčešće prisutne vrste su A. fatua and A.
sterilis. Veoma su slične i praktično ih je teško razlikovati. Korišćenjem metode “Model
veštačkih neuronskih mreža” (MVNM) se mogu izdvojiti uzorci i na pouzdan način razdvojiti
navedene vrste. Razdvajanje je obavljeno na osnovu osobina semena Avena sp. prikupljenih sa
122 lokaliteta širom Balkana i severoistočne, zapadne i centralne Evrope (oko 22000
semena). Analizirane osobine semena: masa, veličina, boja, dlakavost i pozicija osja su
stavljene u odnos sa geografskom lokacijom uzorkovanja. Nakon analize dobijena je
pouzdanost razdvajanja Avena sterilis vs Avena fatua R2>0.99 i RASE<0.000001 (uz nivo
greške 0). Prednost ovog modela je što analizira relacije morfoloških osobina koje se ne mogu
lako definisati standardnim statističkim metodama. Kao primer se može navesti boja semena
koja se može upoređivati vezano za geografski lokalitet i druge osobine semena.
Poređenjem navedenih vrsta, preko posmatranih parametara, je konstatovano: 1)
pozicija osja kod A. fatua pretežno se nalazi na gornjoj polovini leme a kod A. sterilis na donjoj
polovini; 2) A. sterilis ima nešto duže seme i dlačice; 3) masa i dlakavost semena su slični kod
obe vrste i 4) semena A.fatua su uglavnom braon, svetlo braon i crne boje a kod A. sterilis crne,
braon i žučkaste.
Analiza je pokazala da razdvajanje A. fatua vs A. sterillis na osnovu pojedinačnih
osobina, a zbog prisustva zajedničkih osobina i stepena variranja, predstavlja veliki izazov.
Zbog toga ovaj pristup (MVNM) predstavlja potencijal za proučavanje morfoloških,
ekoloških i fizioloških osobina blisko srodnih vrsta.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
T1 - Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena
SP - 72
ER - 
@conference{
author = "Šikuljak, Danijela and Oveisi, Mostafa and Anđelković, Ana and Božić, Dragana and Vrbničanin, Sava",
year = "2023",
abstract = "Avena sp. je prisutna u poljima žitarica. Dve najčešće prisutne vrste su A. fatua and A.
sterilis. Veoma su slične i praktično ih je teško razlikovati. Korišćenjem metode “Model
veštačkih neuronskih mreža” (MVNM) se mogu izdvojiti uzorci i na pouzdan način razdvojiti
navedene vrste. Razdvajanje je obavljeno na osnovu osobina semena Avena sp. prikupljenih sa
122 lokaliteta širom Balkana i severoistočne, zapadne i centralne Evrope (oko 22000
semena). Analizirane osobine semena: masa, veličina, boja, dlakavost i pozicija osja su
stavljene u odnos sa geografskom lokacijom uzorkovanja. Nakon analize dobijena je
pouzdanost razdvajanja Avena sterilis vs Avena fatua R2>0.99 i RASE<0.000001 (uz nivo
greške 0). Prednost ovog modela je što analizira relacije morfoloških osobina koje se ne mogu
lako definisati standardnim statističkim metodama. Kao primer se može navesti boja semena
koja se može upoređivati vezano za geografski lokalitet i druge osobine semena.
Poređenjem navedenih vrsta, preko posmatranih parametara, je konstatovano: 1)
pozicija osja kod A. fatua pretežno se nalazi na gornjoj polovini leme a kod A. sterilis na donjoj
polovini; 2) A. sterilis ima nešto duže seme i dlačice; 3) masa i dlakavost semena su slični kod
obe vrste i 4) semena A.fatua su uglavnom braon, svetlo braon i crne boje a kod A. sterilis crne,
braon i žučkaste.
Analiza je pokazala da razdvajanje A. fatua vs A. sterillis na osnovu pojedinačnih
osobina, a zbog prisustva zajedničkih osobina i stepena variranja, predstavlja veliki izazov.
Zbog toga ovaj pristup (MVNM) predstavlja potencijal za proučavanje morfoloških,
ekoloških i fizioloških osobina blisko srodnih vrsta.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija",
title = "Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena",
pages = "72"
}
Šikuljak, D., Oveisi, M., Anđelković, A., Božić, D.,& Vrbničanin, S.. (2023). Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
Društvo za zaštitu bilja., 72.
Šikuljak D, Oveisi M, Anđelković A, Božić D, Vrbničanin S. Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija. 2023;:72..
Šikuljak, Danijela, Oveisi, Mostafa, Anđelković, Ana, Božić, Dragana, Vrbničanin, Sava, "Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena" in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija (2023):72.

Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini

Popović Milovanović, Tatjana; Iličić, Renata; Jelušić, Aleksandra; Mitrović, Petar; Trkulja, Vojislav; Milovanović, Predrag; Zečević, Katarina

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Iličić, Renata
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Mitrović, Petar
AU - Trkulja, Vojislav
AU - Milovanović, Predrag
AU - Zečević, Katarina
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1198
AB - Veliki ekonomski značaj u gajenju brojnih biljnih vrsta, a posebno korenasto-krtolastih,
imaju bakterije iz rodova Pectobacterium i Dickeya, prvobitno opisane kao rod Erwinia. Ove
bakterije prouzrokuju bolest tzv. vlažnu trulež. Štete nastaju usled propadanja zaraženih
plodova, krtola i mesnatog korena. Iako ovi patogeni mogu da prouzrokuju velike štete tokom
proizvodnje, ipak najveće nastaju tokom skladištenja. Primenom metode sekvenciranja DNK
genoma, taksonomija rodova Pectobacterium i Dickeya je u prethodnoj deceniji značajno
izmenjena,usled čega je i pripadnost pojedinih, već opisanih sojeva vrstama iz ovih rodova
iznova determinisana. Takođe, ova metodologija doprinela je otkrivanju velikog broja novih
vrsta bakterija ovih rodova. Tako, rod Pectobacterium do danas broji 20 vrsta, a rod Dickeya
najmanje 10. S obzirom na učestale taksonomske promene, cilj ovog rada je bio da se izoluju i
identifikuju prouzrokovači vlažne truleži paprike i mrkve kako bi se utvrdio genetički
diverzitet novoizolovanih bakterijskih populacija.
Tokom septembra 2022. godine, na lokalitetu Rimski Šančevi prikupljeni su oboleli
uzorci plodova paprike sa simptomima vlažne truleži, a na lokalitetu Futog uzorci korena
mrkve. Simptomi su se javljali u vidu razmekšavanja i propadanja plodova, uz prisustvo
karakterističnog, neprijatnog mirisa. Izolacije su vršene sa prelaznih zona između obolelog i
zdravog tkiva, na podlogu sa saharozom i peptonom. Bakterijske kolonije beličasto krem boje,
glatke, blago ispupčene su se javljale 48 h nakon izolacije i inkubacije na 26 °C. Patogenost
odabranih izolata dokazana je na zrelim plodovima paprike, korenu mrkve, kao i krtolama
krompira. Analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) vršena je primenom šest
konzerviranih gena dnaX, gapA, icdA, mdh, recA i rpoS. BLASTn analiza Nacionalnog centra za
biotehnološke informacije (NCBI) je pokazala da izolati poreklom sa paprike pripadaju
bakteriji Pectobacterium brasiliense, sa procentom identiteta od 98,96% (dnaX) do 100%
(gapA). Izolati poreklom sa mrkve su identifikovani kao Pectobacterium carotovorum, sa
procentom identiteta od 100%, na osnovu sekvenci svih šest analiziranih gena. Ove bakterije
su u Srbiji prethodno determinisane i opisane kao patogeni krompira, a P. carotovorum i kao
patogen kupusa.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini
SP - 48
ER - 
@conference{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Iličić, Renata and Jelušić, Aleksandra and Mitrović, Petar and Trkulja, Vojislav and Milovanović, Predrag and Zečević, Katarina",
year = "2023",
abstract = "Veliki ekonomski značaj u gajenju brojnih biljnih vrsta, a posebno korenasto-krtolastih,
imaju bakterije iz rodova Pectobacterium i Dickeya, prvobitno opisane kao rod Erwinia. Ove
bakterije prouzrokuju bolest tzv. vlažnu trulež. Štete nastaju usled propadanja zaraženih
plodova, krtola i mesnatog korena. Iako ovi patogeni mogu da prouzrokuju velike štete tokom
proizvodnje, ipak najveće nastaju tokom skladištenja. Primenom metode sekvenciranja DNK
genoma, taksonomija rodova Pectobacterium i Dickeya je u prethodnoj deceniji značajno
izmenjena,usled čega je i pripadnost pojedinih, već opisanih sojeva vrstama iz ovih rodova
iznova determinisana. Takođe, ova metodologija doprinela je otkrivanju velikog broja novih
vrsta bakterija ovih rodova. Tako, rod Pectobacterium do danas broji 20 vrsta, a rod Dickeya
najmanje 10. S obzirom na učestale taksonomske promene, cilj ovog rada je bio da se izoluju i
identifikuju prouzrokovači vlažne truleži paprike i mrkve kako bi se utvrdio genetički
diverzitet novoizolovanih bakterijskih populacija.
Tokom septembra 2022. godine, na lokalitetu Rimski Šančevi prikupljeni su oboleli
uzorci plodova paprike sa simptomima vlažne truleži, a na lokalitetu Futog uzorci korena
mrkve. Simptomi su se javljali u vidu razmekšavanja i propadanja plodova, uz prisustvo
karakterističnog, neprijatnog mirisa. Izolacije su vršene sa prelaznih zona između obolelog i
zdravog tkiva, na podlogu sa saharozom i peptonom. Bakterijske kolonije beličasto krem boje,
glatke, blago ispupčene su se javljale 48 h nakon izolacije i inkubacije na 26 °C. Patogenost
odabranih izolata dokazana je na zrelim plodovima paprike, korenu mrkve, kao i krtolama
krompira. Analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) vršena je primenom šest
konzerviranih gena dnaX, gapA, icdA, mdh, recA i rpoS. BLASTn analiza Nacionalnog centra za
biotehnološke informacije (NCBI) je pokazala da izolati poreklom sa paprike pripadaju
bakteriji Pectobacterium brasiliense, sa procentom identiteta od 98,96% (dnaX) do 100%
(gapA). Izolati poreklom sa mrkve su identifikovani kao Pectobacterium carotovorum, sa
procentom identiteta od 100%, na osnovu sekvenci svih šest analiziranih gena. Ove bakterije
su u Srbiji prethodno determinisane i opisane kao patogeni krompira, a P. carotovorum i kao
patogen kupusa.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini",
pages = "48"
}
Popović Milovanović, T., Iličić, R., Jelušić, A., Mitrović, P., Trkulja, V., Milovanović, P.,& Zečević, K.. (2023). Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 48.
Popović Milovanović T, Iličić R, Jelušić A, Mitrović P, Trkulja V, Milovanović P, Zečević K. Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:48..
Popović Milovanović, Tatjana, Iličić, Renata, Jelušić, Aleksandra, Mitrović, Petar, Trkulja, Vojislav, Milovanović, Predrag, Zečević, Katarina, "Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):48.

A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)

Vidović, Biljana; Cvrković, Tatjana; Orapa, Warea

(Agropolis Fondation, 2023)

TY - JOUR
AU - Vidović, Biljana
AU - Cvrković, Tatjana
AU - Orapa, Warea
PY - 2023
UR - http://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/6425
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/787268
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1152
AB - A new genus and species of the subfamily Nothopodinae, Colopodacini from Papua New Guinea are described and illustrated. Solenidiversum falcatariae gen. nov. sp. nov. infests Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & Grimes (Fabaceae) and causes erineum on both the leaf surfaces. Solenodiversum gen. nov. has the solenidion on the inner side of tarsus I, tibiae of both legs completely fused with tarsus, all leg and ventral opisthosomal setae present, empodium entire and scapular tubercles on rear shield margin. With this new genus and species, the current number of Colopodacini is 16 genera and 41 species. A key to the genera of the Colopodacini tribe is given.
PB - Agropolis Fondation
T2 - Acarologia
T1 - A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)
EP - 944
IS - 3
SP - 933
VL - 63
DO - 10.24349/w78m-2mk8
ER - 
@article{
author = "Vidović, Biljana and Cvrković, Tatjana and Orapa, Warea",
year = "2023",
abstract = "A new genus and species of the subfamily Nothopodinae, Colopodacini from Papua New Guinea are described and illustrated. Solenidiversum falcatariae gen. nov. sp. nov. infests Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & Grimes (Fabaceae) and causes erineum on both the leaf surfaces. Solenodiversum gen. nov. has the solenidion on the inner side of tarsus I, tibiae of both legs completely fused with tarsus, all leg and ventral opisthosomal setae present, empodium entire and scapular tubercles on rear shield margin. With this new genus and species, the current number of Colopodacini is 16 genera and 41 species. A key to the genera of the Colopodacini tribe is given.",
publisher = "Agropolis Fondation",
journal = "Acarologia",
title = "A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)",
pages = "944-933",
number = "3",
volume = "63",
doi = "10.24349/w78m-2mk8"
}
Vidović, B., Cvrković, T.,& Orapa, W.. (2023). A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae). in Acarologia
Agropolis Fondation., 63(3), 933-944.
https://doi.org/10.24349/w78m-2mk8
Vidović B, Cvrković T, Orapa W. A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae). in Acarologia. 2023;63(3):933-944.
doi:10.24349/w78m-2mk8 .
Vidović, Biljana, Cvrković, Tatjana, Orapa, Warea, "A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)" in Acarologia, 63, no. 3 (2023):933-944,
https://doi.org/10.24349/w78m-2mk8 . .
2

Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy

Vranješ, Filip; Pećinar, Ilinka; Vrbničanin, Sava; Lević, Steva; Šikuljak, Danijela; Božić, Dragana

(Taylor & Francis Group, 2023)

TY - JOUR
AU - Vranješ, Filip
AU - Pećinar, Ilinka
AU - Vrbničanin, Sava
AU - Lević, Steva
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Božić, Dragana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1141
AB - The aim of our study was to evaluate the use of Raman spectroscopy for pre-diagnostic estimation of weed response to bleaching herbicides. Model plants were Chenopodium album and Abutilon theophrasti treated with mesotrione (120 g a.i. ha−1). Raman single-point measurements were taken 1, 2, 3, and 7 days after herbicide application from different points on the leaves. Principal component analysis (PCA) was carried out on data normalized by the highest intensity band at 1522 cm−1 and using spectral region from 950 to 1650 cm−1 comprising mainly contributions of carotenoids. The carotenoids by intensive band at ∼1522 cm−1 and bands with lower intensity at ∼1155 and 1007 cm−1 in treated plants were confirmed. According to PC1 (the first principal component) and PC2 (the second principal component), the highest intensity bands responsible for treatment differentiation in C. album could be assigned to chlorophyll, lignin, and carotenes. According to PC1 in A. theophrasti leaves the treatment differences could be observed 7 days after mesotrione treatment and PC2 gave a clear separation between all control and treated leaf samples. Raman spectroscopy may be a good complement to invasive analytical methods, in assessing the plant abiotic stress induced by bleaching herbicides.
PB - Taylor & Francis Group
T2 - Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
T1 - Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy
IS - 5
VL - 58
DO - 10.1080/03601234.2023.2220645
ER - 
@article{
author = "Vranješ, Filip and Pećinar, Ilinka and Vrbničanin, Sava and Lević, Steva and Šikuljak, Danijela and Božić, Dragana",
year = "2023",
abstract = "The aim of our study was to evaluate the use of Raman spectroscopy for pre-diagnostic estimation of weed response to bleaching herbicides. Model plants were Chenopodium album and Abutilon theophrasti treated with mesotrione (120 g a.i. ha−1). Raman single-point measurements were taken 1, 2, 3, and 7 days after herbicide application from different points on the leaves. Principal component analysis (PCA) was carried out on data normalized by the highest intensity band at 1522 cm−1 and using spectral region from 950 to 1650 cm−1 comprising mainly contributions of carotenoids. The carotenoids by intensive band at ∼1522 cm−1 and bands with lower intensity at ∼1155 and 1007 cm−1 in treated plants were confirmed. According to PC1 (the first principal component) and PC2 (the second principal component), the highest intensity bands responsible for treatment differentiation in C. album could be assigned to chlorophyll, lignin, and carotenes. According to PC1 in A. theophrasti leaves the treatment differences could be observed 7 days after mesotrione treatment and PC2 gave a clear separation between all control and treated leaf samples. Raman spectroscopy may be a good complement to invasive analytical methods, in assessing the plant abiotic stress induced by bleaching herbicides.",
publisher = "Taylor & Francis Group",
journal = "Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes",
title = "Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy",
number = "5",
volume = "58",
doi = "10.1080/03601234.2023.2220645"
}
Vranješ, F., Pećinar, I., Vrbničanin, S., Lević, S., Šikuljak, D.,& Božić, D.. (2023). Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy. in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
Taylor & Francis Group., 58(5).
https://doi.org/10.1080/03601234.2023.2220645
Vranješ F, Pećinar I, Vrbničanin S, Lević S, Šikuljak D, Božić D. Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy. in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 2023;58(5).
doi:10.1080/03601234.2023.2220645 .
Vranješ, Filip, Pećinar, Ilinka, Vrbničanin, Sava, Lević, Steva, Šikuljak, Danijela, Božić, Dragana, "Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy" in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 58, no. 5 (2023),
https://doi.org/10.1080/03601234.2023.2220645 . .

Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama

Knežević, Jasmina; Gudžić, Nikola; Beković, Dragoljub; Rajičić, Vera; Živanović, Ljubiša; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Knežević, Jasmina
AU - Gudžić, Nikola
AU - Beković, Dragoljub
AU - Rajičić, Vera
AU - Živanović, Ljubiša
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/969
AB - U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C, međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).
PB - Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama
EP - 8
IS - 1
SP - 1
VL - 29
DO - 10.5937/SelSem2301001K
ER - 
@article{
author = "Knežević, Jasmina and Gudžić, Nikola and Beković, Dragoljub and Rajičić, Vera and Živanović, Ljubiša and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C, međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).",
publisher = "Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama",
pages = "8-1",
number = "1",
volume = "29",
doi = "10.5937/SelSem2301001K"
}
Knežević, J., Gudžić, N., Beković, D., Rajičić, V., Živanović, L., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2023). Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo
Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 1-8.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K
Knežević J, Gudžić N, Beković D, Rajičić V, Živanović L, Tabaković M, Stanisavljević R. Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo. 2023;29(1):1-8.
doi:10.5937/SelSem2301001K .
Knežević, Jasmina, Gudžić, Nikola, Beković, Dragoljub, Rajičić, Vera, Živanović, Ljubiša, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama" in Selekcija i semenarstvo, 29, no. 1 (2023):1-8,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K . .

Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture

Tabaković, Marijenka; Dragičević, Vesna; Štrbanović, Ratibor; Živković, Ivana; Brankov, Milan; Rakić, Sveto; Oro, Violeta

(Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragičević, Vesna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Živković, Ivana
AU - Brankov, Milan
AU - Rakić, Sveto
AU - Oro, Violeta
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/966
AB - Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa. U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida, masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena.
PB - Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture
EP - 50
IS - 1
SP - 43
VL - 29
DO - 10.5937/SelSem2301043T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Dragičević, Vesna and Štrbanović, Ratibor and Živković, Ivana and Brankov, Milan and Rakić, Sveto and Oro, Violeta",
year = "2023",
abstract = "Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa. U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida, masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena.",
publisher = "Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture",
pages = "50-43",
number = "1",
volume = "29",
doi = "10.5937/SelSem2301043T"
}
Tabaković, M., Dragičević, V., Štrbanović, R., Živković, I., Brankov, M., Rakić, S.,& Oro, V.. (2023). Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo
Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 43-50.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T
Tabaković M, Dragičević V, Štrbanović R, Živković I, Brankov M, Rakić S, Oro V. Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo. 2023;29(1):43-50.
doi:10.5937/SelSem2301043T .
Tabaković, Marijenka, Dragičević, Vesna, Štrbanović, Ratibor, Živković, Ivana, Brankov, Milan, Rakić, Sveto, Oro, Violeta, "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture" in Selekcija i semenarstvo, 29, no. 1 (2023):43-50,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T . .

Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank

Šikuljak, Danijela; Marotti, Ilaria; Bosi, Sara; Anđelković, Ana; Božić, Dragana; Vrbničanin, Sava; Tanveer, Asif; Dinelli, Giovanni

(Springer, 2023)

TY - JOUR
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Marotti, Ilaria
AU - Bosi, Sara
AU - Anđelković, Ana
AU - Božić, Dragana
AU - Vrbničanin, Sava
AU - Tanveer, Asif
AU - Dinelli, Giovanni
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/858
AB - Given the importance of different weed management systems (MS) for weed communities and soil seed bank, our aim was to study the impacts of organic (Org) and conventional (Conv) MS in tomato and sugar beet on the abundance of weeds and weed seed bank. The results have shown that in both crops the aboveground weed flora is dominated by 2–3 species in the Conv MS, while it is more diverse in the Org MS. In both crops the soil seed bank is less diverse when compared with the aboveground weed flora. Furthermore, a comparative analysis of the weed flora and soil seed bank has shown a high number of different weed seeds in the soil for tomato, unlike sugar beet, where a higher number of weeds was determined in the aboveground weed flora. In tomato, the soil seed bank is more diverse in Org MS (4.1 ± 1.5) than in Conv MS (3.8 ± 1.3), which was also true for the aboveground plant biodiversity (4.6 ± 1.1 vs. 3.6 ± 1.5 species, respectively). Also, although the differences in aboveground weed density and abundance in tomato were not statistically significant, seed bank reserves in the Org MS were significantly more abundant (40.4 ± 16.7 weed seeds vs. 4.5 ± 3.6 in Conv MS). This study has also shown that in sugar beet there were practically no differences between Org and Conv MS, even though the abundance of its aboveground weed flora was higher in Org MS (70.2 ± 29.4 vs. 38.1 ± 21.2 plants/m2 in Conv MS). In conclusion, it can be said that although both MS had similar effects on weed management in tomato, for sugar beet Org MS has proven to be less effective in weed control.
PB - Springer
T2 - Gesunde Pflanzen
T1 - Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank
DO - 10.1007/s10343-023-00903-7
ER - 
@article{
author = "Šikuljak, Danijela and Marotti, Ilaria and Bosi, Sara and Anđelković, Ana and Božić, Dragana and Vrbničanin, Sava and Tanveer, Asif and Dinelli, Giovanni",
year = "2023",
abstract = "Given the importance of different weed management systems (MS) for weed communities and soil seed bank, our aim was to study the impacts of organic (Org) and conventional (Conv) MS in tomato and sugar beet on the abundance of weeds and weed seed bank. The results have shown that in both crops the aboveground weed flora is dominated by 2–3 species in the Conv MS, while it is more diverse in the Org MS. In both crops the soil seed bank is less diverse when compared with the aboveground weed flora. Furthermore, a comparative analysis of the weed flora and soil seed bank has shown a high number of different weed seeds in the soil for tomato, unlike sugar beet, where a higher number of weeds was determined in the aboveground weed flora. In tomato, the soil seed bank is more diverse in Org MS (4.1 ± 1.5) than in Conv MS (3.8 ± 1.3), which was also true for the aboveground plant biodiversity (4.6 ± 1.1 vs. 3.6 ± 1.5 species, respectively). Also, although the differences in aboveground weed density and abundance in tomato were not statistically significant, seed bank reserves in the Org MS were significantly more abundant (40.4 ± 16.7 weed seeds vs. 4.5 ± 3.6 in Conv MS). This study has also shown that in sugar beet there were practically no differences between Org and Conv MS, even though the abundance of its aboveground weed flora was higher in Org MS (70.2 ± 29.4 vs. 38.1 ± 21.2 plants/m2 in Conv MS). In conclusion, it can be said that although both MS had similar effects on weed management in tomato, for sugar beet Org MS has proven to be less effective in weed control.",
publisher = "Springer",
journal = "Gesunde Pflanzen",
title = "Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank",
doi = "10.1007/s10343-023-00903-7"
}
Šikuljak, D., Marotti, I., Bosi, S., Anđelković, A., Božić, D., Vrbničanin, S., Tanveer, A.,& Dinelli, G.. (2023). Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank. in Gesunde Pflanzen
Springer..
https://doi.org/10.1007/s10343-023-00903-7
Šikuljak D, Marotti I, Bosi S, Anđelković A, Božić D, Vrbničanin S, Tanveer A, Dinelli G. Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank. in Gesunde Pflanzen. 2023;.
doi:10.1007/s10343-023-00903-7 .
Šikuljak, Danijela, Marotti, Ilaria, Bosi, Sara, Anđelković, Ana, Božić, Dragana, Vrbničanin, Sava, Tanveer, Asif, Dinelli, Giovanni, "Effects of Crop Management Systems On Weed Abundance and Soil Seed Bank" in Gesunde Pflanzen (2023),
https://doi.org/10.1007/s10343-023-00903-7 . .

Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia

Ivanović, Milan; Prokić, Anđelka; Gašić, Katarina; Menković, Jelena; Kuzmanović, Nemanja; Zlatković, Nevena; Obradović, Aleksa

(APS Publications, 2023)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Milan
AU - Prokić, Anđelka
AU - Gašić, Katarina
AU - Menković, Jelena
AU - Kuzmanović, Nemanja
AU - Zlatković, Nevena
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/715
AB - During May 2016, severe blight symptoms were observed in several raspberry and blackberry fields in Serbia. In total, 22 strains were isolated: 16 from symptomatic raspberry shoots, 2 from asymptomatic raspberry leaves, and 4 from symptomatic blackberry shoots. Additionally, eight raspberry strains, isolated earlier from two similar outbreaks, were included in the study. Pathogenicity of the strains was confirmed on detached raspberry and blackberry shoots by reproducing the symptoms of natural infection. The strains were Gram-negative, fluorescent on King’s medium B, ice nucleation positive, and utilized glucose oxidatively. All strains were levan positive, oxidase negative, nonpectolytic, arginine dihydrolase negative, and induced hypersensitivity in tobacco leaves (LOPAT + −−− +, Pseudomonas group Ia). Furthermore, all strains liquefied gelatin and hydrolyzed aesculin but did not show tyrosinase activity or utilize tartrate (GATTa + + − −). Tentative identification using morphology, LOPAT, GATTa, and ice-nucleating ability tests suggested that isolated strains belong to Pseudomonas syringae. The syrB gene associated with syringomycin production was detected in all strains. DNA fingerprints with REP, ERIC, and BOX primers generated identical profiles for 29 strains, except for strain KBI 222, which showed a unique genomic fingerprint. In all, 9 of 10 selected strains exhibited identical sequences of four housekeeping genes: gyrB, rpoD, gapA, and gltA. Five nucleotide polymorphisms were found in strain KBI 222 at the rpoD gene locus only. In the phylogenetic tree based on a concatenated sequence of all four housekeeping genes, strains clustered within phylogroup 2 (i.e., genomospecies 1) of the P. syringae species complex, with pathotype strains of P. syringae pv. aceris and P. syringae pv. solidagae as their closest relatives. There was no correlation between genotype and geographic origin, particular outbreak, host, or cultivar.
PB - APS Publications
T2 - PLANT DISEASE
T1 - Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia
IS - 3
VL - 107
DO - 10.1094/PDIS-06-22-1425-RE
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Milan and Prokić, Anđelka and Gašić, Katarina and Menković, Jelena and Kuzmanović, Nemanja and Zlatković, Nevena and Obradović, Aleksa",
year = "2023",
abstract = "During May 2016, severe blight symptoms were observed in several raspberry and blackberry fields in Serbia. In total, 22 strains were isolated: 16 from symptomatic raspberry shoots, 2 from asymptomatic raspberry leaves, and 4 from symptomatic blackberry shoots. Additionally, eight raspberry strains, isolated earlier from two similar outbreaks, were included in the study. Pathogenicity of the strains was confirmed on detached raspberry and blackberry shoots by reproducing the symptoms of natural infection. The strains were Gram-negative, fluorescent on King’s medium B, ice nucleation positive, and utilized glucose oxidatively. All strains were levan positive, oxidase negative, nonpectolytic, arginine dihydrolase negative, and induced hypersensitivity in tobacco leaves (LOPAT + −−− +, Pseudomonas group Ia). Furthermore, all strains liquefied gelatin and hydrolyzed aesculin but did not show tyrosinase activity or utilize tartrate (GATTa + + − −). Tentative identification using morphology, LOPAT, GATTa, and ice-nucleating ability tests suggested that isolated strains belong to Pseudomonas syringae. The syrB gene associated with syringomycin production was detected in all strains. DNA fingerprints with REP, ERIC, and BOX primers generated identical profiles for 29 strains, except for strain KBI 222, which showed a unique genomic fingerprint. In all, 9 of 10 selected strains exhibited identical sequences of four housekeeping genes: gyrB, rpoD, gapA, and gltA. Five nucleotide polymorphisms were found in strain KBI 222 at the rpoD gene locus only. In the phylogenetic tree based on a concatenated sequence of all four housekeeping genes, strains clustered within phylogroup 2 (i.e., genomospecies 1) of the P. syringae species complex, with pathotype strains of P. syringae pv. aceris and P. syringae pv. solidagae as their closest relatives. There was no correlation between genotype and geographic origin, particular outbreak, host, or cultivar.",
publisher = "APS Publications",
journal = "PLANT DISEASE",
title = "Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia",
number = "3",
volume = "107",
doi = "10.1094/PDIS-06-22-1425-RE"
}
Ivanović, M., Prokić, A., Gašić, K., Menković, J., Kuzmanović, N., Zlatković, N.,& Obradović, A.. (2023). Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia. in PLANT DISEASE
APS Publications., 107(3).
https://doi.org/10.1094/PDIS-06-22-1425-RE
Ivanović M, Prokić A, Gašić K, Menković J, Kuzmanović N, Zlatković N, Obradović A. Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia. in PLANT DISEASE. 2023;107(3).
doi:10.1094/PDIS-06-22-1425-RE .
Ivanović, Milan, Prokić, Anđelka, Gašić, Katarina, Menković, Jelena, Kuzmanović, Nemanja, Zlatković, Nevena, Obradović, Aleksa, "Characterization of Pseudomonas syringae Strains Associated with Shoot Blight of Raspberry and Blackberry in Serbia" in PLANT DISEASE, 107, no. 3 (2023),
https://doi.org/10.1094/PDIS-06-22-1425-RE . .
2
1
1

Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions

Dolijanović, Željko; Roljević Nikolić, Svetlana; Subić, Jonel; Jovović, Zoran; Oljača, Jasmina; Bačić, Jasmina

(Italian Society for Agronomy, 2022)

TY - JOUR
AU - Dolijanović, Željko
AU - Roljević Nikolić, Svetlana
AU - Subić, Jonel
AU - Jovović, Zoran
AU - Oljača, Jasmina
AU - Bačić, Jasmina
PY - 2022
UR - https://intam.institut-tamis.rs/handle/123456789/217
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/258607
UR - http://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/6140
UR - http://repository.iep.bg.ac.rs/702/
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1183
AB - A two-year field trial was conducted to study the effects of biohumus, biofertiliser, and soil conditioner application on spelt grain yield in different regions (plain, hilly, and mountainous regions) in Serbia. An analysis of economic efficiency indicators of spelt production in organic farming systems was also performed. The field experiment had a randomised complete block design with three replicates in each of the three regions. One winter spelt cultivar was also studied. The largest differences in spelt yield compared to control were found in the plain region in the biohumus + biofertiliser treatment (28.0%) and the hilly region in the organic fertiliser + zeolite treatment (28.8%). The differences in grain yield between control and treatment conditions in the mountain region were insignificant. Analysis of the economic effects of organic spelt production found a significantly lower gross margin in treatments with expensive organic fertilisers (3955.05 and 1104.75 € ha–1) than the control (5094.31 and 1833.85 € ha–1), leading to the conclusion that their application was not economically justified despite the increases in grain yield. The highest production costs (3569.71 € ha–1) were observed in treatments in the hilly region, resulting in the lowest benefit-cost ratio (0.1), while the greatest benefit-cost ratio was recorded in treatments in the mountainous region (2.1). Following the economic analysis results, a significant negative correlation between the benefit-cost ratio and the total production costs (r= –0.91**) was determined and a positive correlation between the gross margin and grain yield (r=0.66*). These results lead to the conclusion that the management strategy of spelt production in organic farming systems should be harmonised with the soil and agro-ecological characteristics of the region and directed at decreasing the costs and share of external inputs. In this case, organic spelt production can be economically profitable.

Highlights
- Organic fertilisers and soil conditioners affect spelt grain yield.
- The analysis of the economic effects of organic spelt production concluded that fertiliser application was not economically justified despite the increases in grain yield.
- Treatments in the plain region displayed the best production results compared to mountain region treatments, but these did not have the best benefit-cost ratio.
- Knowledge of production costs is an important element in improving the economic efficiency of organic farming systems.
PB - Italian Society for Agronomy
T2 - Italian Journal of Agronomy
T1 - Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions
IS - 2
VL - 17
DO - 10.4081/ija.2022.2025
ER - 
@article{
author = "Dolijanović, Željko and Roljević Nikolić, Svetlana and Subić, Jonel and Jovović, Zoran and Oljača, Jasmina and Bačić, Jasmina",
year = "2022",
abstract = "A two-year field trial was conducted to study the effects of biohumus, biofertiliser, and soil conditioner application on spelt grain yield in different regions (plain, hilly, and mountainous regions) in Serbia. An analysis of economic efficiency indicators of spelt production in organic farming systems was also performed. The field experiment had a randomised complete block design with three replicates in each of the three regions. One winter spelt cultivar was also studied. The largest differences in spelt yield compared to control were found in the plain region in the biohumus + biofertiliser treatment (28.0%) and the hilly region in the organic fertiliser + zeolite treatment (28.8%). The differences in grain yield between control and treatment conditions in the mountain region were insignificant. Analysis of the economic effects of organic spelt production found a significantly lower gross margin in treatments with expensive organic fertilisers (3955.05 and 1104.75 € ha–1) than the control (5094.31 and 1833.85 € ha–1), leading to the conclusion that their application was not economically justified despite the increases in grain yield. The highest production costs (3569.71 € ha–1) were observed in treatments in the hilly region, resulting in the lowest benefit-cost ratio (0.1), while the greatest benefit-cost ratio was recorded in treatments in the mountainous region (2.1). Following the economic analysis results, a significant negative correlation between the benefit-cost ratio and the total production costs (r= –0.91**) was determined and a positive correlation between the gross margin and grain yield (r=0.66*). These results lead to the conclusion that the management strategy of spelt production in organic farming systems should be harmonised with the soil and agro-ecological characteristics of the region and directed at decreasing the costs and share of external inputs. In this case, organic spelt production can be economically profitable.

Highlights
- Organic fertilisers and soil conditioners affect spelt grain yield.
- The analysis of the economic effects of organic spelt production concluded that fertiliser application was not economically justified despite the increases in grain yield.
- Treatments in the plain region displayed the best production results compared to mountain region treatments, but these did not have the best benefit-cost ratio.
- Knowledge of production costs is an important element in improving the economic efficiency of organic farming systems.",
publisher = "Italian Society for Agronomy",
journal = "Italian Journal of Agronomy",
title = "Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions",
number = "2",
volume = "17",
doi = "10.4081/ija.2022.2025"
}
Dolijanović, Ž., Roljević Nikolić, S., Subić, J., Jovović, Z., Oljača, J.,& Bačić, J.. (2022). Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions. in Italian Journal of Agronomy
Italian Society for Agronomy., 17(2).
https://doi.org/10.4081/ija.2022.2025
Dolijanović Ž, Roljević Nikolić S, Subić J, Jovović Z, Oljača J, Bačić J. Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions. in Italian Journal of Agronomy. 2022;17(2).
doi:10.4081/ija.2022.2025 .
Dolijanović, Željko, Roljević Nikolić, Svetlana, Subić, Jonel, Jovović, Zoran, Oljača, Jasmina, Bačić, Jasmina, "Organic spelt production systems: Productive and financial performance in three orographic regions" in Italian Journal of Agronomy, 17, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.4081/ija.2022.2025 . .
2
4

A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses

Vidović, Biljana; Anđelković, Nikola; Jojić, Vida; Cvrković, Tatjana; Petanović, Radmila; Marini, Francesca; Cristofaro, Massimo; Rector, Brian

(MDPI Basel, 2022)

TY - JOUR
AU - Vidović, Biljana
AU - Anđelković, Nikola
AU - Jojić, Vida
AU - Cvrković, Tatjana
AU - Petanović, Radmila
AU - Marini, Francesca
AU - Cristofaro, Massimo
AU - Rector, Brian
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/720
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/573368
UR - http://radar.ibiss.bg.ac.rs/handle/123456789/5068
UR - http://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/6214
AB - A new species of eriophyoid mite, Aculodes marcelli sp. nov., was discovered on cheatgrass, Anisantha tectorum (L.) Nevski (syn. Bromus tectorum L.), an annual grass that is native to Eurasia and Northern Africa. This grass was introduced to North America near the end of the 19th century and now is widespread and associated with the observed increases in the size, frequency, and intensity of wildfires in western N. America. In this paper, A. marcelli sp. nov., is morphologically described and illustrated. Compared with other Aculodes spp., it differs based on morphology and the sequence of the mitochondrial cytochrome oxidase gene, subunit I (MT-CO1). Results of morphometric analysis showed clear differentiation between A. marcelli sp. nov., and the most similar congener, A. altamurgiensis from Taeniatherum caput-medusae. Analysis of MT-CO1 sequence divergence revealed significant levels of genetic variation (17.7%) and supported the results from the morphometric analysis; therefore, it is determined that they are two different species. Aculodes marcelli sp. nov., is a new candidate agent for classical biological control of A. tectorum.
PB - MDPI Basel
T2 - Insects
T1 - A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses
IS - 10
SP - 877
VL - 13
DO - 10.3390/insects13100877
ER - 
@article{
author = "Vidović, Biljana and Anđelković, Nikola and Jojić, Vida and Cvrković, Tatjana and Petanović, Radmila and Marini, Francesca and Cristofaro, Massimo and Rector, Brian",
year = "2022",
abstract = "A new species of eriophyoid mite, Aculodes marcelli sp. nov., was discovered on cheatgrass, Anisantha tectorum (L.) Nevski (syn. Bromus tectorum L.), an annual grass that is native to Eurasia and Northern Africa. This grass was introduced to North America near the end of the 19th century and now is widespread and associated with the observed increases in the size, frequency, and intensity of wildfires in western N. America. In this paper, A. marcelli sp. nov., is morphologically described and illustrated. Compared with other Aculodes spp., it differs based on morphology and the sequence of the mitochondrial cytochrome oxidase gene, subunit I (MT-CO1). Results of morphometric analysis showed clear differentiation between A. marcelli sp. nov., and the most similar congener, A. altamurgiensis from Taeniatherum caput-medusae. Analysis of MT-CO1 sequence divergence revealed significant levels of genetic variation (17.7%) and supported the results from the morphometric analysis; therefore, it is determined that they are two different species. Aculodes marcelli sp. nov., is a new candidate agent for classical biological control of A. tectorum.",
publisher = "MDPI Basel",
journal = "Insects",
title = "A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses",
number = "10",
pages = "877",
volume = "13",
doi = "10.3390/insects13100877"
}
Vidović, B., Anđelković, N., Jojić, V., Cvrković, T., Petanović, R., Marini, F., Cristofaro, M.,& Rector, B.. (2022). A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses. in Insects
MDPI Basel., 13(10), 877.
https://doi.org/10.3390/insects13100877
Vidović B, Anđelković N, Jojić V, Cvrković T, Petanović R, Marini F, Cristofaro M, Rector B. A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses. in Insects. 2022;13(10):877.
doi:10.3390/insects13100877 .
Vidović, Biljana, Anđelković, Nikola, Jojić, Vida, Cvrković, Tatjana, Petanović, Radmila, Marini, Francesca, Cristofaro, Massimo, Rector, Brian, "A New Aculodes Species (Prostigmata: Eriophyidae) Described from an Invasive Weed by Morphological, Morphometric and DNA Barcode Analyses" in Insects, 13, no. 10 (2022):877,
https://doi.org/10.3390/insects13100877 . .
1

Klopke sa mekinjama za monitoring skladišnih insekata

Andrić, Goran; Đukić, Nikola; Pražić Golić, Marijana; Kljajić, Petar; Radonjić, Anđa

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, Belgrade, 2022)


                      

                      
Andrić, G., Đukić, N., Pražić Golić, M., Kljajić, P.,& Radonjić, A.. (2022). Klopke sa mekinjama za monitoring skladišnih insekata. in Institut za pesticide i zaštitu životne sredine
Institute of Pesticides and Environmental Protection, Belgrade..
Andrić G, Đukić N, Pražić Golić M, Kljajić P, Radonjić A. Klopke sa mekinjama za monitoring skladišnih insekata. in Institut za pesticide i zaštitu životne sredine. 2022;..
Andrić, Goran, Đukić, Nikola, Pražić Golić, Marijana, Kljajić, Petar, Radonjić, Anđa, "Klopke sa mekinjama za monitoring skladišnih insekata" in Institut za pesticide i zaštitu životne sredine (2022).

The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum

Đukić, Nikola; Radonjić, Anđa; Kljajić, Petar; Pražić Golić, Marijana; Andrić, Goran

(Elsevier, 2022)

TY - JOUR
AU - Đukić, Nikola
AU - Radonjić, Anđa
AU - Kljajić, Petar
AU - Pražić Golić, Marijana
AU - Andrić, Goran
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/754
AB - Progeny numbers and life parameters of Tribolium castaneum reared on a range of different animal feeds which varied in their protein-carbohydrate ratios (corn starch; corn feed flour; wheat bran; soybean meal; corn gluten; soy protein concentrate and soy protein isolate), four initial (population) densities (1, 2, 5 and 10 insect pairs) were evaluated. Adult insects were kept for seven days on a range of different diets to feed and oviposit before they were removed. After removing the adults, the emerging progeny were examined. The study found T. castaneum offspring could not develop on a carbohydrate-rich diet (corn starch) and on protein-rich diets (corn gluten, soy protein concentrate and soy protein isolate). Soy isolate showed a high, possibly insecticidal effect on parents. The fastest total development (egg to adult) (23.25–23.88 days, depending on the initial density), the highest offspring number (111.63–324.13) and the highest offspring body mass (1.38–1.73 mg) were recorded in wheat bran, while the slowest egg to adult development (35.13–37.88 days), the lowest offspring number (25–29) and the lowest offspring mass (1.04–1.48 mg) were recorded in soybean meal. The higher initial densities caused the eclosion period to be prolonged, reductions in female productivity and in offspring body mass on all diets. Initial density interacted differently with diet type in terms of offspring number, so as the density rose, the number of offspring in wheat bran and corn feed flour increased, while in soybean meal it remained low at all initial densities. This research gives us a better insight into the development of T. castaneum in animal feed that can help us to improve existing pest management in a way of finding a better solution to store products based on their susceptibility to this storage pest.
PB - Elsevier
T2 - Journal of Stored Products Research
T1 - The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum
IS - 101983
VL - 97
DO - 10.1016/j.jspr.2022.101983
ER - 
@article{
author = "Đukić, Nikola and Radonjić, Anđa and Kljajić, Petar and Pražić Golić, Marijana and Andrić, Goran",
year = "2022",
abstract = "Progeny numbers and life parameters of Tribolium castaneum reared on a range of different animal feeds which varied in their protein-carbohydrate ratios (corn starch; corn feed flour; wheat bran; soybean meal; corn gluten; soy protein concentrate and soy protein isolate), four initial (population) densities (1, 2, 5 and 10 insect pairs) were evaluated. Adult insects were kept for seven days on a range of different diets to feed and oviposit before they were removed. After removing the adults, the emerging progeny were examined. The study found T. castaneum offspring could not develop on a carbohydrate-rich diet (corn starch) and on protein-rich diets (corn gluten, soy protein concentrate and soy protein isolate). Soy isolate showed a high, possibly insecticidal effect on parents. The fastest total development (egg to adult) (23.25–23.88 days, depending on the initial density), the highest offspring number (111.63–324.13) and the highest offspring body mass (1.38–1.73 mg) were recorded in wheat bran, while the slowest egg to adult development (35.13–37.88 days), the lowest offspring number (25–29) and the lowest offspring mass (1.04–1.48 mg) were recorded in soybean meal. The higher initial densities caused the eclosion period to be prolonged, reductions in female productivity and in offspring body mass on all diets. Initial density interacted differently with diet type in terms of offspring number, so as the density rose, the number of offspring in wheat bran and corn feed flour increased, while in soybean meal it remained low at all initial densities. This research gives us a better insight into the development of T. castaneum in animal feed that can help us to improve existing pest management in a way of finding a better solution to store products based on their susceptibility to this storage pest.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Stored Products Research",
title = "The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum",
number = "101983",
volume = "97",
doi = "10.1016/j.jspr.2022.101983"
}
Đukić, N., Radonjić, A., Kljajić, P., Pražić Golić, M.,& Andrić, G.. (2022). The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum. in Journal of Stored Products Research
Elsevier., 97(101983).
https://doi.org/10.1016/j.jspr.2022.101983
Đukić N, Radonjić A, Kljajić P, Pražić Golić M, Andrić G. The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum. in Journal of Stored Products Research. 2022;97(101983).
doi:10.1016/j.jspr.2022.101983 .
Đukić, Nikola, Radonjić, Anđa, Kljajić, Petar, Pražić Golić, Marijana, Andrić, Goran, "The impact of the protein-carbohydrate ratio in animal feed and the initial insect population density on the development of the red flour beetle, Tribolium castaneum" in Journal of Stored Products Research, 97, no. 101983 (2022),
https://doi.org/10.1016/j.jspr.2022.101983 . .
1
1

Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia

Zlatković, Nevena; Gašić, Katarina; Kuzmanović, Nemanja; Prokić, Anđelka; Ivanović, Milan; Zivkovic, Svetlana; Obradović, Aleksa

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Zlatković, Nevena
AU - Gašić, Katarina
AU - Kuzmanović, Nemanja
AU - Prokić, Anđelka
AU - Ivanović, Milan
AU - Zivkovic, Svetlana
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/744
AB - Acidovorax citrulli, the causal agent of bacterial fruit blotch (BFB), is an economically
important pathogen of watermelon and related plant species worldwide. In the period 2014–2018,
several outbreaks of BFB were observed in major watermelon production regions in Serbia. A total of
43 strains, isolated from symptomatic watermelon tissue, were analyzed by biochemical, pathogenic
and molecular tests. Based on the phenotypic characteristics, PCR assay, and 16S rRNA gene
sequence analysis, all strains were identified as A. citrulli. A multilocus sequence analysis of the four
housekeeping (adk, gyrB, pilT and gltA) and three virulence genes (Aave_1548, avrRx01 and luxR)
revealed that studied A. citrulli strains represent the homogeneous population and they clustered
together with group II reference strain AAC00-1. Strain affiliation to group II was confirmed by PCR
based on the putative type III secretion effector gene and by duplex PCR test. High homogeneity
of studied strains was also confirmed by BOX-PCR. Differences were observed for two strains in
their pathogenicity as well as susceptibility to copper compounds. Moreover, six major watermelon
varieties grown in Serbia showed high sensitivity to the pathogen, while cross inoculation assay
revealed that the strains were able to infect other species within the Cucurbitaceae family.
PB - MDPI
T2 - Agronomy
T1 - Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia
SP - 235
VL - 12
VL - 2
DO - 10.3390/agronomy12020235
ER - 
@article{
author = "Zlatković, Nevena and Gašić, Katarina and Kuzmanović, Nemanja and Prokić, Anđelka and Ivanović, Milan and Zivkovic, Svetlana and Obradović, Aleksa",
year = "2022",
abstract = "Acidovorax citrulli, the causal agent of bacterial fruit blotch (BFB), is an economically
important pathogen of watermelon and related plant species worldwide. In the period 2014–2018,
several outbreaks of BFB were observed in major watermelon production regions in Serbia. A total of
43 strains, isolated from symptomatic watermelon tissue, were analyzed by biochemical, pathogenic
and molecular tests. Based on the phenotypic characteristics, PCR assay, and 16S rRNA gene
sequence analysis, all strains were identified as A. citrulli. A multilocus sequence analysis of the four
housekeeping (adk, gyrB, pilT and gltA) and three virulence genes (Aave_1548, avrRx01 and luxR)
revealed that studied A. citrulli strains represent the homogeneous population and they clustered
together with group II reference strain AAC00-1. Strain affiliation to group II was confirmed by PCR
based on the putative type III secretion effector gene and by duplex PCR test. High homogeneity
of studied strains was also confirmed by BOX-PCR. Differences were observed for two strains in
their pathogenicity as well as susceptibility to copper compounds. Moreover, six major watermelon
varieties grown in Serbia showed high sensitivity to the pathogen, while cross inoculation assay
revealed that the strains were able to infect other species within the Cucurbitaceae family.",
publisher = "MDPI",
journal = "Agronomy",
title = "Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia",
pages = "235",
volume = "12, 2",
doi = "10.3390/agronomy12020235"
}
Zlatković, N., Gašić, K., Kuzmanović, N., Prokić, A., Ivanović, M., Zivkovic, S.,& Obradović, A.. (2022). Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia. in Agronomy
MDPI., 12, 235.
https://doi.org/10.3390/agronomy12020235
Zlatković N, Gašić K, Kuzmanović N, Prokić A, Ivanović M, Zivkovic S, Obradović A. Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia. in Agronomy. 2022;12:235.
doi:10.3390/agronomy12020235 .
Zlatković, Nevena, Gašić, Katarina, Kuzmanović, Nemanja, Prokić, Anđelka, Ivanović, Milan, Zivkovic, Svetlana, Obradović, Aleksa, "Polyphasic Characterization of Acidovorax citrulli Strains Originating from Serbia" in Agronomy, 12 (2022):235,
https://doi.org/10.3390/agronomy12020235 . .
1
1

How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia

Šaulić, Marko; Oveisi, Mostafa; Đalović, Ivica; Božić, Dragana; Pishyar, Alireza; Savić, Aleksandra; Prasad, Vara; Vrbničanin, Sava

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Šaulić, Marko
AU - Oveisi, Mostafa
AU - Đalović, Ivica
AU - Božić, Dragana
AU - Pishyar, Alireza
AU - Savić, Aleksandra
AU - Prasad, Vara
AU - Vrbničanin, Sava
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/733
AB - Crop rotation is known as an eco-friendlier approach, as provides diversification in crop management systems, modifies intensive pressure on the agricultural ecosystem, utilizes various soil horizons, and prevents the establishment of specific pests and weeds. We set out here a study on the farms that have been managed over 50 years of specific continuous crop management programs. The experimental treatments were in a different management system: monoculture of maize, winter wheat, and soybean, 2-year crop rotation (winter wheat–maize) with and without chemical fertilizer, and 3-year crop rotation (winter wheat–soybean–maize) with and without chemical fertilizer and manure. We took soil samples six times from 2014 to 2017 prior to sowing and after harvesting each year. Weed seeds were extracted from soils and identified and counted by species. We, upon the data of a long term experiment of crop rotation, could conclude that crop rotations with more crops in the sequence are significantly effective in maintaining weed populations, a low-input crop production could reach a constant low population below an important damaging density, and therefore will be a more sustainable crop production while chemical fertilizers would change the soil’s chemical and structure and imbalance the plant population diversity and manures with high weed seed infestations have the potential to totally eradicate crop rotation effects, Therefore, clean manures or compost are highly recommended.
PB - MDPI
T2 - Agronomy-Basel
T1 - How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia
IS - 8
SP - 1772
VL - 12
DO - 10.3390/agronomy12081772
ER - 
@article{
author = "Šaulić, Marko and Oveisi, Mostafa and Đalović, Ivica and Božić, Dragana and Pishyar, Alireza and Savić, Aleksandra and Prasad, Vara and Vrbničanin, Sava",
year = "2022",
abstract = "Crop rotation is known as an eco-friendlier approach, as provides diversification in crop management systems, modifies intensive pressure on the agricultural ecosystem, utilizes various soil horizons, and prevents the establishment of specific pests and weeds. We set out here a study on the farms that have been managed over 50 years of specific continuous crop management programs. The experimental treatments were in a different management system: monoculture of maize, winter wheat, and soybean, 2-year crop rotation (winter wheat–maize) with and without chemical fertilizer, and 3-year crop rotation (winter wheat–soybean–maize) with and without chemical fertilizer and manure. We took soil samples six times from 2014 to 2017 prior to sowing and after harvesting each year. Weed seeds were extracted from soils and identified and counted by species. We, upon the data of a long term experiment of crop rotation, could conclude that crop rotations with more crops in the sequence are significantly effective in maintaining weed populations, a low-input crop production could reach a constant low population below an important damaging density, and therefore will be a more sustainable crop production while chemical fertilizers would change the soil’s chemical and structure and imbalance the plant population diversity and manures with high weed seed infestations have the potential to totally eradicate crop rotation effects, Therefore, clean manures or compost are highly recommended.",
publisher = "MDPI",
journal = "Agronomy-Basel",
title = "How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia",
number = "8",
pages = "1772",
volume = "12",
doi = "10.3390/agronomy12081772"
}
Šaulić, M., Oveisi, M., Đalović, I., Božić, D., Pishyar, A., Savić, A., Prasad, V.,& Vrbničanin, S.. (2022). How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia. in Agronomy-Basel
MDPI., 12(8), 1772.
https://doi.org/10.3390/agronomy12081772
Šaulić M, Oveisi M, Đalović I, Božić D, Pishyar A, Savić A, Prasad V, Vrbničanin S. How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia. in Agronomy-Basel. 2022;12(8):1772.
doi:10.3390/agronomy12081772 .
Šaulić, Marko, Oveisi, Mostafa, Đalović, Ivica, Božić, Dragana, Pishyar, Alireza, Savić, Aleksandra, Prasad, Vara, Vrbničanin, Sava, "How Do Long Term Crop Rotations Influence Weed Populations: Exploring the Impacts of More than 50 Years of Crop Management in Serbia" in Agronomy-Basel, 12, no. 8 (2022):1772,
https://doi.org/10.3390/agronomy12081772 . .
3
3
4

Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM)

Pavlovic, Danijela; Vrbničanin, Sava; Anđelković, Ana; Božić, Dragana; Rajković, Miloš; Malidža, Goran

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Pavlovic, Danijela
AU - Vrbničanin, Sava
AU - Anđelković, Ana
AU - Božić, Dragana
AU - Rajković, Miloš
AU - Malidža, Goran
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/731
AB - Herbicide application has long been considered the most efficient weed control method
in agricultural production worldwide. However, long-term use of agrochemicals has numerous
negative effects on crops and the environment. Bearing in mind these negative impacts, the EU
strategy for withdrawing many herbicides from use, and modern market demands for the production
of healthy and safe food, there is a need for developing new effective, sustainable, and ecological
weed control measures. To bring a fresh perspective on this topic, this paper aims to describe the most
important non-chemical weed control strategies, including ecological integrated weed management
(EIWM), limiting weed seed bank, site-specific weed management, mechanical weeding, mulching,
crop competitiveness, intercropping, subsidiary crops, green manure, and bioherbicides.
PB - MDPI
T2 - Agronomy
T1 - Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM)
SP - 1091
VL - 12
VL - 5
DO - 10.3390/agronomy12051091
ER - 
@article{
author = "Pavlovic, Danijela and Vrbničanin, Sava and Anđelković, Ana and Božić, Dragana and Rajković, Miloš and Malidža, Goran",
year = "2022",
abstract = "Herbicide application has long been considered the most efficient weed control method
in agricultural production worldwide. However, long-term use of agrochemicals has numerous
negative effects on crops and the environment. Bearing in mind these negative impacts, the EU
strategy for withdrawing many herbicides from use, and modern market demands for the production
of healthy and safe food, there is a need for developing new effective, sustainable, and ecological
weed control measures. To bring a fresh perspective on this topic, this paper aims to describe the most
important non-chemical weed control strategies, including ecological integrated weed management
(EIWM), limiting weed seed bank, site-specific weed management, mechanical weeding, mulching,
crop competitiveness, intercropping, subsidiary crops, green manure, and bioherbicides.",
publisher = "MDPI",
journal = "Agronomy",
title = "Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM)",
pages = "1091",
volume = "12, 5",
doi = "10.3390/agronomy12051091"
}
Pavlovic, D., Vrbničanin, S., Anđelković, A., Božić, D., Rajković, M.,& Malidža, G.. (2022). Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM). in Agronomy
MDPI., 12, 1091.
https://doi.org/10.3390/agronomy12051091
Pavlovic D, Vrbničanin S, Anđelković A, Božić D, Rajković M, Malidža G. Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM). in Agronomy. 2022;12:1091.
doi:10.3390/agronomy12051091 .
Pavlovic, Danijela, Vrbničanin, Sava, Anđelković, Ana, Božić, Dragana, Rajković, Miloš, Malidža, Goran, "Non-Chemical Weed Control for Plant Health and Environment: Ecological Integrated Weed Management (EIWM)" in Agronomy, 12 (2022):1091,
https://doi.org/10.3390/agronomy12051091 . .
8
8

Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli

Gašić, Katarina; Obradović, Mina; Kuzmanović, Nemanja; Zlatković, Nevena; Ivanović, Milan; Ristić, Lela; Obradović, Aleksa

(Frontiers Media S.A., 2022)

TY - JOUR
AU - Gašić, Katarina
AU - Obradović, Mina
AU - Kuzmanović, Nemanja
AU - Zlatković, Nevena
AU - Ivanović, Milan
AU - Ristić, Lela
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/725
AB - Bacterial fruit blotch and seedling blight, caused by Acidovorax citrulli, is one of the most destructive diseases of melon and watermelon in many countries. Pathogen-free seed and cultural practices are major pillars of the disease control. However, use of bacteriophages as natural biocontrol agents might also contribute to the disease management. Therefore, we isolated 12 bacteriophages specific to A. citrulli, from phyllosphere and rhizosphere of diseased watermelon plants. The phage strains were characterized based on their host range, plaque and virion morphology, thermal inactivation point, adsorption rate, one step growth curve, restriction fragment length polymorphism (RFLP), and genomic analysis. Transmission electron microscopy of three phage strains indicated that they belong to the order Caudovirales, family Siphoviridae. All phages lysed 30 out of 32 tested A. citrulli strains isolated in Serbia, and did not lyse other less related bacterial species. They produced clear plaques, 2 mm in diameter, on bacterial lawns of different A. citrulli strains after 24 h of incubation. The thermal inactivation point was 66 or 67°C. They were stable at pH 5–9, but were sensitive to chloroform and inactivated in either 5 or 10 min exposure to ultraviolet (UV) light. RFLP analysis using EcoRI, BsmI and BamHI enzymes did not show genetic differences among the tested phages. Adsorption rate and one step growth curve were determined for the Acidovorax phage ACF1. Draft genome sequence of the ACF1 phage was 59.377 bp in size, with guanine-cytosine (GC) content 64.5%, including 89 open reading frames. This phage shared a very high genomic identity with Acidovorax phage ACPWH, isolated in South Korea. Evaluation of systemic nature of ACF1 strain showed that it can be absorbed by roots and translocated to upper parts of watermelon plants where it survived up to 10 days.
PB - Frontiers Media S.A.
T2 - Frontiers in Microbiology
T1 - Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli
IS - 803789
VL - 12
DO - 10.3389/fmicb.2021.803789
ER - 
@article{
author = "Gašić, Katarina and Obradović, Mina and Kuzmanović, Nemanja and Zlatković, Nevena and Ivanović, Milan and Ristić, Lela and Obradović, Aleksa",
year = "2022",
abstract = "Bacterial fruit blotch and seedling blight, caused by Acidovorax citrulli, is one of the most destructive diseases of melon and watermelon in many countries. Pathogen-free seed and cultural practices are major pillars of the disease control. However, use of bacteriophages as natural biocontrol agents might also contribute to the disease management. Therefore, we isolated 12 bacteriophages specific to A. citrulli, from phyllosphere and rhizosphere of diseased watermelon plants. The phage strains were characterized based on their host range, plaque and virion morphology, thermal inactivation point, adsorption rate, one step growth curve, restriction fragment length polymorphism (RFLP), and genomic analysis. Transmission electron microscopy of three phage strains indicated that they belong to the order Caudovirales, family Siphoviridae. All phages lysed 30 out of 32 tested A. citrulli strains isolated in Serbia, and did not lyse other less related bacterial species. They produced clear plaques, 2 mm in diameter, on bacterial lawns of different A. citrulli strains after 24 h of incubation. The thermal inactivation point was 66 or 67°C. They were stable at pH 5–9, but were sensitive to chloroform and inactivated in either 5 or 10 min exposure to ultraviolet (UV) light. RFLP analysis using EcoRI, BsmI and BamHI enzymes did not show genetic differences among the tested phages. Adsorption rate and one step growth curve were determined for the Acidovorax phage ACF1. Draft genome sequence of the ACF1 phage was 59.377 bp in size, with guanine-cytosine (GC) content 64.5%, including 89 open reading frames. This phage shared a very high genomic identity with Acidovorax phage ACPWH, isolated in South Korea. Evaluation of systemic nature of ACF1 strain showed that it can be absorbed by roots and translocated to upper parts of watermelon plants where it survived up to 10 days.",
publisher = "Frontiers Media S.A.",
journal = "Frontiers in Microbiology",
title = "Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli",
number = "803789",
volume = "12",
doi = "10.3389/fmicb.2021.803789"
}
Gašić, K., Obradović, M., Kuzmanović, N., Zlatković, N., Ivanović, M., Ristić, L.,& Obradović, A.. (2022). Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli. in Frontiers in Microbiology
Frontiers Media S.A.., 12(803789).
https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.803789
Gašić K, Obradović M, Kuzmanović N, Zlatković N, Ivanović M, Ristić L, Obradović A. Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli. in Frontiers in Microbiology. 2022;12(803789).
doi:10.3389/fmicb.2021.803789 .
Gašić, Katarina, Obradović, Mina, Kuzmanović, Nemanja, Zlatković, Nevena, Ivanović, Milan, Ristić, Lela, Obradović, Aleksa, "Isolation, Characterization and Draft Genome Analysis of Bacteriophages Infecting Acidovorax citrulli" in Frontiers in Microbiology, 12, no. 803789 (2022),
https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.803789 . .
2
1
1

Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima)

de Lillo, Enrico; Marini, Francesca; Cristofaro, Massimo; Valenzano, Domenico; Petanović, Radmila; Vidović, Biljana; Cvrković, Tatjana; Bon, Marie-Claude

(MDPI Basel, 2022)

TY - JOUR
AU - de Lillo, Enrico
AU - Marini, Francesca
AU - Cristofaro, Massimo
AU - Valenzano, Domenico
AU - Petanović, Radmila
AU - Vidović, Biljana
AU - Cvrković, Tatjana
AU - Bon, Marie-Claude
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/721
AB - The taxonomy of Aculus mosoniensis appears to be an unresolved question and its clarification is required, owing to the potential relevance of this mite species as a biological control agent of the tree of heaven. This paper is aimed at giving accurate details on a previously and shortly announced synonymization with Aculops taihangensis, using a morphological and molecular approach. A fusiform morph of A. mosoniensis was distinguished from a vermiform morph and this latter was recognized as deutogyne, which was herein documented. Phylogenetic relationships between Chinese Ac. taihangensis and all A. mosoniensis mites collected in twenty localities in Europe were examined through the analysis of the mitochondrial cytochrome c subunit I (CO1) protein and the nuclear ribosomal internal transcribed spacer 1 region (ITS1). CO1 sequences of Ac. taihangensis from the Shandong province in China and those from mites collected in Austria and Slovenia were 100% identical; the ITS1 sequence of an Ac. taihangensis paratype matched for 99.8% with those obtained from protogynes and deutogynes of A. mosoniensis collected in Italy. All these data supported the announced synonymization of A. mosoniensis with Ac. taihangensis. Aculus mosoniensis was found genetically variable, with five CO1 haplotypes in Europe (becoming eight along with those of Ac. taihangensis) clustering in two highly supported maternal lineages and eight ITS1 haplotypes (becoming nine along with those of Ac. taihangensis) distributed in four supported clades. No overlap between intra- and interspecies distances was observed for both markers and all studied A. mosoniensis populations clustered in one monophyletic mitochondrial clade, suggesting that only one single species might occur in Europe. However, more mite clades may be related to more tree of heaven biotypes with potential ecological differences, which might have potential effects on the biological control and should be investigated.
PB - MDPI Basel
T2 - Insects
T1 - Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima)
IS - 5
VL - 13
DO - 10.3390/insects13050489
ER - 
@article{
author = "de Lillo, Enrico and Marini, Francesca and Cristofaro, Massimo and Valenzano, Domenico and Petanović, Radmila and Vidović, Biljana and Cvrković, Tatjana and Bon, Marie-Claude",
year = "2022",
abstract = "The taxonomy of Aculus mosoniensis appears to be an unresolved question and its clarification is required, owing to the potential relevance of this mite species as a biological control agent of the tree of heaven. This paper is aimed at giving accurate details on a previously and shortly announced synonymization with Aculops taihangensis, using a morphological and molecular approach. A fusiform morph of A. mosoniensis was distinguished from a vermiform morph and this latter was recognized as deutogyne, which was herein documented. Phylogenetic relationships between Chinese Ac. taihangensis and all A. mosoniensis mites collected in twenty localities in Europe were examined through the analysis of the mitochondrial cytochrome c subunit I (CO1) protein and the nuclear ribosomal internal transcribed spacer 1 region (ITS1). CO1 sequences of Ac. taihangensis from the Shandong province in China and those from mites collected in Austria and Slovenia were 100% identical; the ITS1 sequence of an Ac. taihangensis paratype matched for 99.8% with those obtained from protogynes and deutogynes of A. mosoniensis collected in Italy. All these data supported the announced synonymization of A. mosoniensis with Ac. taihangensis. Aculus mosoniensis was found genetically variable, with five CO1 haplotypes in Europe (becoming eight along with those of Ac. taihangensis) clustering in two highly supported maternal lineages and eight ITS1 haplotypes (becoming nine along with those of Ac. taihangensis) distributed in four supported clades. No overlap between intra- and interspecies distances was observed for both markers and all studied A. mosoniensis populations clustered in one monophyletic mitochondrial clade, suggesting that only one single species might occur in Europe. However, more mite clades may be related to more tree of heaven biotypes with potential ecological differences, which might have potential effects on the biological control and should be investigated.",
publisher = "MDPI Basel",
journal = "Insects",
title = "Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima)",
number = "5",
volume = "13",
doi = "10.3390/insects13050489"
}
de Lillo, E., Marini, F., Cristofaro, M., Valenzano, D., Petanović, R., Vidović, B., Cvrković, T.,& Bon, M.. (2022). Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima). in Insects
MDPI Basel., 13(5).
https://doi.org/10.3390/insects13050489
de Lillo E, Marini F, Cristofaro M, Valenzano D, Petanović R, Vidović B, Cvrković T, Bon M. Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima). in Insects. 2022;13(5).
doi:10.3390/insects13050489 .
de Lillo, Enrico, Marini, Francesca, Cristofaro, Massimo, Valenzano, Domenico, Petanović, Radmila, Vidović, Biljana, Cvrković, Tatjana, Bon, Marie-Claude, "Integrative Taxonomy and Synonymization of Aculus mosoniensis (Acari: Eriophyidae), a Potential Biological Control Agent for Tree of Heaven (Ailanthus altissima)" in Insects, 13, no. 5 (2022),
https://doi.org/10.3390/insects13050489 . .
1
1

Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia

Stanković, Ivana; Zečević, Katarina; Delibašić, Goran; Jovic, Jelena; Tosevski, Ivo; Krstić, Branka

(Springer, 2022)

TY - JOUR
AU - Stanković, Ivana
AU - Zečević, Katarina
AU - Delibašić, Goran
AU - Jovic, Jelena
AU - Tosevski, Ivo
AU - Krstić, Branka
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/692
AB - Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), a member of the genus Foveavirus, is a commonly detected grapevine virus around the world. Despite the broad and global distribution of GRSPaV, no information on its presence in Serbia had been available before this study. In October 2018, 3-year-old grapevine plants of ‘Cabernet Sauvignon’ showing reduced growth and leaf reddening were observed in the vicinity of Krnjevo locality. The results of an mRT-PCR test showed that only samples prepared from cortical scrapings of mature symptomatic grapevine canes yielded an amplicon of 155 bp that confirmed the presence of GRSPaV. No amplification products were recorded in samples prepared from basal leaves or petioles. A serological assay confirmed the presence of GRSPaV in all tested mature cane samples. For further analyses, the CP (coat protein) genes of two selected isolates (VL8 and VL15) of naturally infected grapevine canes were partially sequenced and six sequence variants were determined, showing a certain variability among them. The constructed phylogenetic tree revealed the grouping of Serbian sequence variants into separate subgroups within the same phylogenetic lineage. This is the first report of GRSPaV present in Serbia. Further monitoring and increased phytosanitary control measures are needed to prevent potential spreading and introduction of new virus variants.
PB - Springer
T2 - JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION
T1 - Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia
DO - 10.1007/s41348-022-00656-x
ER - 
@article{
author = "Stanković, Ivana and Zečević, Katarina and Delibašić, Goran and Jovic, Jelena and Tosevski, Ivo and Krstić, Branka",
year = "2022",
abstract = "Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), a member of the genus Foveavirus, is a commonly detected grapevine virus around the world. Despite the broad and global distribution of GRSPaV, no information on its presence in Serbia had been available before this study. In October 2018, 3-year-old grapevine plants of ‘Cabernet Sauvignon’ showing reduced growth and leaf reddening were observed in the vicinity of Krnjevo locality. The results of an mRT-PCR test showed that only samples prepared from cortical scrapings of mature symptomatic grapevine canes yielded an amplicon of 155 bp that confirmed the presence of GRSPaV. No amplification products were recorded in samples prepared from basal leaves or petioles. A serological assay confirmed the presence of GRSPaV in all tested mature cane samples. For further analyses, the CP (coat protein) genes of two selected isolates (VL8 and VL15) of naturally infected grapevine canes were partially sequenced and six sequence variants were determined, showing a certain variability among them. The constructed phylogenetic tree revealed the grouping of Serbian sequence variants into separate subgroups within the same phylogenetic lineage. This is the first report of GRSPaV present in Serbia. Further monitoring and increased phytosanitary control measures are needed to prevent potential spreading and introduction of new virus variants.",
publisher = "Springer",
journal = "JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION",
title = "Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia",
doi = "10.1007/s41348-022-00656-x"
}
Stanković, I., Zečević, K., Delibašić, G., Jovic, J., Tosevski, I.,& Krstić, B.. (2022). Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia. in JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION
Springer..
https://doi.org/10.1007/s41348-022-00656-x
Stanković I, Zečević K, Delibašić G, Jovic J, Tosevski I, Krstić B. Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia. in JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION. 2022;.
doi:10.1007/s41348-022-00656-x .
Stanković, Ivana, Zečević, Katarina, Delibašić, Goran, Jovic, Jelena, Tosevski, Ivo, Krstić, Branka, "Grapevine rupestris stem pitting virus: a new pathogen of grapevine in Serbia" in JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION (2022),
https://doi.org/10.1007/s41348-022-00656-x . .

The effect of year and genotype on productivity and quality of potato

Poštić, Dobrivoj; Waxman, Addie; Broćić, Zoran; Đurić, Nenad; Štrbanović, Ratibor; Stanojković-Sebić, Aleksandra; Stanisavljević, Rade

(Društvo genetičara Srbije, 2022)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Waxman, Addie
AU - Broćić, Zoran
AU - Đurić, Nenad
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanojković-Sebić, Aleksandra
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/671
AB - Potato (Solanum tuberosum L.) is characterized by specific temperature requirements and develops best at about 20°C. High temperatures during the growing season cause an array of changes in potato plants, which affect its development and may lead to a drastic reduction in economic yield. Under natural conditions, drought and heat stress are two different types of abiotic stresses that occur in the field simultaneously or separately, especially in conditions without irrigation in potato production. This study aimed to examine the productivity of nine potato varieties in agro-ecological conditions of western Serbia and to find the genotypes that will give satisfactory and high yields. The field experiment was carried out with varieties: Cleopatra, Anuschka, Presto, Kuroda, Omega, Dita, Desiree, Roko and Jelly. The impact year and genotype on potato plants were tested during a four-year period (2010-2013). The final harvest was performed after the full maturity of plants in September. Our studies confirmed that potato marketable yield and total yield are greatly reduced at temperatures higher than optimal and deficit precipitation during the growing season. Here we demonstrated that the tested potato cultivar’s response to heat stress and drought in the growing season is dependent on the longer the adverse effects and the growth stage. The earlier a heat and drought occurs, the more negative the impact on the growth and productive traits of potatoes. The results obtained in this study indicate that among the tested cultivars Cleopatra was the most tolerant to heat and drought stress acting on the plants during the growing season. Our research shows that the total yield was not the only indicator of potato tolerance to abiotic stress during the growing season, but the assessment should also take into account the occurrence of secondary tuberization and physiological defects of tubers. These studies confirm that Cleopatra had the largest share (82%) of market tubers in relation to the total yield and to have the best predisposition for the highest economic yield of tubers. Our experiment showed that heat and drought tolerant potato cultivars could be used to mitigate the effects of global warming in Serbia and wider Western Balkans regions.
PB - Društvo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - The effect of year and genotype on productivity and quality of potato
EP - 676
IS - 2
SP - 649
VL - 54
DO - 10.2298/GENSR2202649P
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Waxman, Addie and Broćić, Zoran and Đurić, Nenad and Štrbanović, Ratibor and Stanojković-Sebić, Aleksandra and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "Potato (Solanum tuberosum L.) is characterized by specific temperature requirements and develops best at about 20°C. High temperatures during the growing season cause an array of changes in potato plants, which affect its development and may lead to a drastic reduction in economic yield. Under natural conditions, drought and heat stress are two different types of abiotic stresses that occur in the field simultaneously or separately, especially in conditions without irrigation in potato production. This study aimed to examine the productivity of nine potato varieties in agro-ecological conditions of western Serbia and to find the genotypes that will give satisfactory and high yields. The field experiment was carried out with varieties: Cleopatra, Anuschka, Presto, Kuroda, Omega, Dita, Desiree, Roko and Jelly. The impact year and genotype on potato plants were tested during a four-year period (2010-2013). The final harvest was performed after the full maturity of plants in September. Our studies confirmed that potato marketable yield and total yield are greatly reduced at temperatures higher than optimal and deficit precipitation during the growing season. Here we demonstrated that the tested potato cultivar’s response to heat stress and drought in the growing season is dependent on the longer the adverse effects and the growth stage. The earlier a heat and drought occurs, the more negative the impact on the growth and productive traits of potatoes. The results obtained in this study indicate that among the tested cultivars Cleopatra was the most tolerant to heat and drought stress acting on the plants during the growing season. Our research shows that the total yield was not the only indicator of potato tolerance to abiotic stress during the growing season, but the assessment should also take into account the occurrence of secondary tuberization and physiological defects of tubers. These studies confirm that Cleopatra had the largest share (82%) of market tubers in relation to the total yield and to have the best predisposition for the highest economic yield of tubers. Our experiment showed that heat and drought tolerant potato cultivars could be used to mitigate the effects of global warming in Serbia and wider Western Balkans regions.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "The effect of year and genotype on productivity and quality of potato",
pages = "676-649",
number = "2",
volume = "54",
doi = "10.2298/GENSR2202649P"
}
Poštić, D., Waxman, A., Broćić, Z., Đurić, N., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A.,& Stanisavljević, R.. (2022). The effect of year and genotype on productivity and quality of potato. in Genetika
Društvo genetičara Srbije., 54(2), 649-676.
https://doi.org/10.2298/GENSR2202649P
Poštić D, Waxman A, Broćić Z, Đurić N, Štrbanović R, Stanojković-Sebić A, Stanisavljević R. The effect of year and genotype on productivity and quality of potato. in Genetika. 2022;54(2):649-676.
doi:10.2298/GENSR2202649P .
Poštić, Dobrivoj, Waxman, Addie, Broćić, Zoran, Đurić, Nenad, Štrbanović, Ratibor, Stanojković-Sebić, Aleksandra, Stanisavljević, Rade, "The effect of year and genotype on productivity and quality of potato" in Genetika, 54, no. 2 (2022):649-676,
https://doi.org/10.2298/GENSR2202649P . .

Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro

Popović Milovanović, Tatjana; Menković, Jelena; Prokić, Anđelka; Zlatković, Nevena; Obradović, Aleksa

(Springer, 2021)

TY - JOUR
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Menković, Jelena
AU - Prokić, Anđelka
AU - Zlatković, Nevena
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2021
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/776640
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1185
AB - In Montenegro, stone fruit species are grown on intensive and semi-intensive commercial plantations. However, almond production is mainly organized on family gardens and for household consumption. During two seasons (2017–2018), we surveyed apricot, peach, nectarine, sweet cherry, Japanese plum, and almond orchards for the presence of bacterial diseases at different geographical locations in Montenegro. From leaf, petiole and fruit lesions, branch or twig cankers, and necrotizing buds, a total of 29 isolates were obtained and subjected to identification based on their morphological, pathogenic, biochemical, and molecular characteristics. Pathogenicity of the isolates was confirmed by reproducing the symptoms on leaves, fruits, and twigs of the corresponding host plants. The biochemical tests indicated that the isolates belong to Pseudomonas syringae. However, isolates’ characterization showed variation in their phenotypic and molecular features. The presence of the syrB gene and ice nucleation activity grouped most of the isolates within pathovar syringae. The results of rep-PCR using the BOX primer revealed high genetic diversity of isolates. Multilocus sequence analysis (MLSA), using four housekeeping genes, showed that 27 isolates belong to the genomic species 1, P. syringae sensu stricto, corresponding to P. syringae phylogroup 2. However, isolates from the same phylogroup 2 did not form a monophyletic group. One strain isolated from apricot was most distinct and similar to members of genomic species 2, phylogroup 3. All tested isolates showed significant levels of resistance to copper sulfate and high level of sensitivity to streptomycin sulfate in vitro.
PB - Springer
T2 - Journal of Plant Diseases and Protection
T1 - Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro
EP - 405
IS - 2
SP - 391
VL - 128
DO - 10.1007/s41348-020-00417-8
ER - 
@article{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Menković, Jelena and Prokić, Anđelka and Zlatković, Nevena and Obradović, Aleksa",
year = "2021",
abstract = "In Montenegro, stone fruit species are grown on intensive and semi-intensive commercial plantations. However, almond production is mainly organized on family gardens and for household consumption. During two seasons (2017–2018), we surveyed apricot, peach, nectarine, sweet cherry, Japanese plum, and almond orchards for the presence of bacterial diseases at different geographical locations in Montenegro. From leaf, petiole and fruit lesions, branch or twig cankers, and necrotizing buds, a total of 29 isolates were obtained and subjected to identification based on their morphological, pathogenic, biochemical, and molecular characteristics. Pathogenicity of the isolates was confirmed by reproducing the symptoms on leaves, fruits, and twigs of the corresponding host plants. The biochemical tests indicated that the isolates belong to Pseudomonas syringae. However, isolates’ characterization showed variation in their phenotypic and molecular features. The presence of the syrB gene and ice nucleation activity grouped most of the isolates within pathovar syringae. The results of rep-PCR using the BOX primer revealed high genetic diversity of isolates. Multilocus sequence analysis (MLSA), using four housekeeping genes, showed that 27 isolates belong to the genomic species 1, P. syringae sensu stricto, corresponding to P. syringae phylogroup 2. However, isolates from the same phylogroup 2 did not form a monophyletic group. One strain isolated from apricot was most distinct and similar to members of genomic species 2, phylogroup 3. All tested isolates showed significant levels of resistance to copper sulfate and high level of sensitivity to streptomycin sulfate in vitro.",
publisher = "Springer",
journal = "Journal of Plant Diseases and Protection",
title = "Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro",
pages = "405-391",
number = "2",
volume = "128",
doi = "10.1007/s41348-020-00417-8"
}
Popović Milovanović, T., Menković, J., Prokić, A., Zlatković, N.,& Obradović, A.. (2021). Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro. in Journal of Plant Diseases and Protection
Springer., 128(2), 391-405.
https://doi.org/10.1007/s41348-020-00417-8
Popović Milovanović T, Menković J, Prokić A, Zlatković N, Obradović A. Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro. in Journal of Plant Diseases and Protection. 2021;128(2):391-405.
doi:10.1007/s41348-020-00417-8 .
Popović Milovanović, Tatjana, Menković, Jelena, Prokić, Anđelka, Zlatković, Nevena, Obradović, Aleksa, "Isolation and characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro" in Journal of Plant Diseases and Protection, 128, no. 2 (2021):391-405,
https://doi.org/10.1007/s41348-020-00417-8 . .
7
2
8

First Report of Powdery Mildew of Blackberry Caused by Podosphaera aphanis in Serbia

Stevanović, M.; Vojvodić, M.; Kovačević, S.; Aleksić, G.; Živković, S.; Bulajić, A.

(American Phytopathological Society, 2021)


                      

                      
Stevanović, M., Vojvodić, M., Kovačević, S., Aleksić, G., Živković, S.,& Bulajić, A.. (2021). First Report of Powdery Mildew of Blackberry Caused by Podosphaera aphanis in Serbia. in Plant Disease
American Phytopathological Society., 105(2), 503.
https://doi.org/10.1094/PDIS-06-20-1171-PDN
Stevanović M, Vojvodić M, Kovačević S, Aleksić G, Živković S, Bulajić A. First Report of Powdery Mildew of Blackberry Caused by Podosphaera aphanis in Serbia. in Plant Disease. 2021;105(2):503.
doi:10.1094/PDIS-06-20-1171-PDN .
Stevanović, M., Vojvodić, M., Kovačević, S., Aleksić, G., Živković, S., Bulajić, A., "First Report of Powdery Mildew of Blackberry Caused by Podosphaera aphanis in Serbia" in Plant Disease, 105, no. 2 (2021):503,
https://doi.org/10.1094/PDIS-06-20-1171-PDN . .
1
1

A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth

Marjanović, Milena; Jovanović, Zorica; Vucelić Radović, Biljana; Savić, Slađana; Petrović, Ivana; Stikić, Radmila

(• Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2021)

TY - JOUR
AU - Marjanović, Milena
AU - Jovanović, Zorica
AU - Vucelić Radović, Biljana
AU - Savić, Slađana
AU - Petrović, Ivana
AU - Stikić, Radmila
PY - 2021
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/874
AB - To assess the effects of ABA deficiency on tomato fruit growth, the ABA mutant flacca was grown in an optimal soil water regime and various analyzes were performed, including morphological (fruit number, diameter and fruit biomass), physiological (duration of growth and fruit growth rate), biochemical (ABA accumulation, enzyme cell wall peroxidase activity) as well as proteomics. The fruit growth analysis showed that the slower fruit growth rate and development resulted in smaller flacca fruits in comparison to the wild-type fruits. The comparison of the temporal dynamics of cell wall peroxidase activity and ABA content in our experiment indicated an opposite relationship during fruit development. Proteomic analysis and the down-regulation of most proteins from carbon and amino acid metabolism, the translation and processing of proteins, energy metabolism and cell wall-related metabolism in the flacca fruits compared to the wild type, indicated reduced metabolic flux which reflected a slower fruit growth and development and reduced fruit size in the ABA mutant. These findings also indicated that ABA limited carbon sources, which could be responsible for the reduced fruit growth and size of ABA-deficient tomato fruits. The up-regulation of sulfur and oxygen-evolving enhancer proteins in the flacca fruits implicated the maintenance of photosynthesis in the late expansion phase, which slows down transition to the ripening stage. The majority of antioxidative and stress defence proteins were down-regulated in the flacca fruits, which could be related to the role of ABA in the activity of different antioxidative enzymes as well as in regulating cell wall expansion and the cessation of fruit growth.
PB - •	Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade
T2 - Botanica Serbica
T1 - A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth
EP - 85
IS - 1
SP - 71
VL - 45
DO - 10.2298/BOTSERB2101071M
ER - 
@article{
author = "Marjanović, Milena and Jovanović, Zorica and Vucelić Radović, Biljana and Savić, Slađana and Petrović, Ivana and Stikić, Radmila",
year = "2021",
abstract = "To assess the effects of ABA deficiency on tomato fruit growth, the ABA mutant flacca was grown in an optimal soil water regime and various analyzes were performed, including morphological (fruit number, diameter and fruit biomass), physiological (duration of growth and fruit growth rate), biochemical (ABA accumulation, enzyme cell wall peroxidase activity) as well as proteomics. The fruit growth analysis showed that the slower fruit growth rate and development resulted in smaller flacca fruits in comparison to the wild-type fruits. The comparison of the temporal dynamics of cell wall peroxidase activity and ABA content in our experiment indicated an opposite relationship during fruit development. Proteomic analysis and the down-regulation of most proteins from carbon and amino acid metabolism, the translation and processing of proteins, energy metabolism and cell wall-related metabolism in the flacca fruits compared to the wild type, indicated reduced metabolic flux which reflected a slower fruit growth and development and reduced fruit size in the ABA mutant. These findings also indicated that ABA limited carbon sources, which could be responsible for the reduced fruit growth and size of ABA-deficient tomato fruits. The up-regulation of sulfur and oxygen-evolving enhancer proteins in the flacca fruits implicated the maintenance of photosynthesis in the late expansion phase, which slows down transition to the ripening stage. The majority of antioxidative and stress defence proteins were down-regulated in the flacca fruits, which could be related to the role of ABA in the activity of different antioxidative enzymes as well as in regulating cell wall expansion and the cessation of fruit growth.",
publisher = "•	Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade",
journal = "Botanica Serbica",
title = "A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth",
pages = "85-71",
number = "1",
volume = "45",
doi = "10.2298/BOTSERB2101071M"
}
Marjanović, M., Jovanović, Z., Vucelić Radović, B., Savić, S., Petrović, I.,& Stikić, R.. (2021). A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth. in Botanica Serbica
•	Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade., 45(1), 71-85.
https://doi.org/10.2298/BOTSERB2101071M
Marjanović M, Jovanović Z, Vucelić Radović B, Savić S, Petrović I, Stikić R. A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth. in Botanica Serbica. 2021;45(1):71-85.
doi:10.2298/BOTSERB2101071M .
Marjanović, Milena, Jovanović, Zorica, Vucelić Radović, Biljana, Savić, Slađana, Petrović, Ivana, Stikić, Radmila, "A biochemical and proteomic approach to the analysis of tomato mutant fruit growth" in Botanica Serbica, 45, no. 1 (2021):71-85,
https://doi.org/10.2298/BOTSERB2101071M . .

Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis

Savić, Slađana; Czekus, Boris; Gregorić, Eniko; Đuričin, Sonja; Matović, Bojana

(The Bucharest University, 2021)

TY - JOUR
AU - Savić, Slađana
AU - Czekus, Boris
AU - Gregorić, Eniko
AU - Đuričin, Sonja
AU - Matović, Bojana
PY - 2021
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/876
AB - The aim of the paper is to test the effect of climatic conditions and management practices on the yield of two quinoa cultivars (Puno and Titicaca) and to analyze the economic benefits of quinoa productivity. The experiments were carried out during the 2017 and 2019 growing seasons in rain-fed conditions on a Serbian farm. The results of the two-year long experiments proved that the growing of the quinoa cultivar Puno and particularly the cultivar Titicaca in the agro-ecological conditions of Serbia would be remarkably successful from the aspect of agronomy (with the obtained average yield of 2.5 t ha-1) as well as from the aspect of economy (with the achieved average profit of 9,411 € ha-1). The obtained profit values indicate that the quinoa production in the Republic of Serbia would be more cost-effective than the production of the field crops which are already produced, particularly in the increasingly present arid conditions.
PB - The Bucharest University
T2 - Romanian Biotechnological Letters
T1 - Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis
EP - 2963
IS - 5
SP - 2953
VL - 26
ER - 
@article{
author = "Savić, Slađana and Czekus, Boris and Gregorić, Eniko and Đuričin, Sonja and Matović, Bojana",
year = "2021",
abstract = "The aim of the paper is to test the effect of climatic conditions and management practices on the yield of two quinoa cultivars (Puno and Titicaca) and to analyze the economic benefits of quinoa productivity. The experiments were carried out during the 2017 and 2019 growing seasons in rain-fed conditions on a Serbian farm. The results of the two-year long experiments proved that the growing of the quinoa cultivar Puno and particularly the cultivar Titicaca in the agro-ecological conditions of Serbia would be remarkably successful from the aspect of agronomy (with the obtained average yield of 2.5 t ha-1) as well as from the aspect of economy (with the achieved average profit of 9,411 € ha-1). The obtained profit values indicate that the quinoa production in the Republic of Serbia would be more cost-effective than the production of the field crops which are already produced, particularly in the increasingly present arid conditions.",
publisher = "The Bucharest University",
journal = "Romanian Biotechnological Letters",
title = "Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis",
pages = "2963-2953",
number = "5",
volume = "26"
}
Savić, S., Czekus, B., Gregorić, E., Đuričin, S.,& Matović, B.. (2021). Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis. in Romanian Biotechnological Letters
The Bucharest University., 26(5), 2953-2963.
Savić S, Czekus B, Gregorić E, Đuričin S, Matović B. Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis. in Romanian Biotechnological Letters. 2021;26(5):2953-2963..
Savić, Slađana, Czekus, Boris, Gregorić, Eniko, Đuričin, Sonja, Matović, Bojana, "Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars - cost benefit analysis" in Romanian Biotechnological Letters, 26, no. 5 (2021):2953-2963.

Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response

Petrović, Ivana; Savić, Slađana; Gricourt, Justine; Causse, Mathilde; Jovanović, Zorica; Stikić, Radmila

(Springer, 2021)

TY - JOUR
AU - Petrović, Ivana
AU - Savić, Slađana
AU - Gricourt, Justine
AU - Causse, Mathilde
AU - Jovanović, Zorica
AU - Stikić, Radmila
PY - 2021
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/856
AB - Water deficit triggers physiological, biochemical, and molecular changes in leaves that could be important for overall plant adaptive response and it can affect tomato yield and quality. To assess the influence of longterm moderate drought on leaves, four tomato accessions from MAGIC TOM populations were selected on the basis of their differences in fruit size and were grown in a glasshouse under control and water deficit conditions. Drought affected stomatal conductance more in large fruit genotypes compared to cherry genotypes and this could be related to higher abscisic acid (ABA) leaf content. Compared to large fruits, cherry tomato genotypes coped better with water stress by reducing leaf area and maintaining photochemical efficiency as important adaptive responses. Accumulation of soluble sugars in the cherry genotypes and organic acid in the leaves of the larger fruit genotypes indicated their role in the osmoregulation and the continuum of source/sink gradient under stress conditions. Longterm moderate drought induced upregulation of NCED gene in all four genotypes that was associated with ABA production. The increase in the expression of ZEP gene was found only in the LA1420 cherry genotype and indicated its possible role in the protection against photooxidative stress induced by prolonged water stress. In addition, upregulation of the APX genes, higher accumulation of vitamin C and total antioxidant capacity in cherry genotype leaves highlighted their greater adaptive response against long-term drought stress compared to larger fruit genotypes that could also reflect at fruit level.
PB - Springer
T2 - Physiology and Molecular Biology of Plants
T1 - Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response
EP - 2817
SP - 2805
VL - 27
DO - 10.1007/s12298-021-01102-2
ER - 
@article{
author = "Petrović, Ivana and Savić, Slađana and Gricourt, Justine and Causse, Mathilde and Jovanović, Zorica and Stikić, Radmila",
year = "2021",
abstract = "Water deficit triggers physiological, biochemical, and molecular changes in leaves that could be important for overall plant adaptive response and it can affect tomato yield and quality. To assess the influence of longterm moderate drought on leaves, four tomato accessions from MAGIC TOM populations were selected on the basis of their differences in fruit size and were grown in a glasshouse under control and water deficit conditions. Drought affected stomatal conductance more in large fruit genotypes compared to cherry genotypes and this could be related to higher abscisic acid (ABA) leaf content. Compared to large fruits, cherry tomato genotypes coped better with water stress by reducing leaf area and maintaining photochemical efficiency as important adaptive responses. Accumulation of soluble sugars in the cherry genotypes and organic acid in the leaves of the larger fruit genotypes indicated their role in the osmoregulation and the continuum of source/sink gradient under stress conditions. Longterm moderate drought induced upregulation of NCED gene in all four genotypes that was associated with ABA production. The increase in the expression of ZEP gene was found only in the LA1420 cherry genotype and indicated its possible role in the protection against photooxidative stress induced by prolonged water stress. In addition, upregulation of the APX genes, higher accumulation of vitamin C and total antioxidant capacity in cherry genotype leaves highlighted their greater adaptive response against long-term drought stress compared to larger fruit genotypes that could also reflect at fruit level.",
publisher = "Springer",
journal = "Physiology and Molecular Biology of Plants",
title = "Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response",
pages = "2817-2805",
volume = "27",
doi = "10.1007/s12298-021-01102-2"
}
Petrović, I., Savić, S., Gricourt, J., Causse, M., Jovanović, Z.,& Stikić, R.. (2021). Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response. in Physiology and Molecular Biology of Plants
Springer., 27, 2805-2817.
https://doi.org/10.1007/s12298-021-01102-2
Petrović I, Savić S, Gricourt J, Causse M, Jovanović Z, Stikić R. Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response. in Physiology and Molecular Biology of Plants. 2021;27:2805-2817.
doi:10.1007/s12298-021-01102-2 .
Petrović, Ivana, Savić, Slađana, Gricourt, Justine, Causse, Mathilde, Jovanović, Zorica, Stikić, Radmila, "Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response" in Physiology and Molecular Biology of Plants, 27 (2021):2805-2817,
https://doi.org/10.1007/s12298-021-01102-2 . .
1
4
4