Now showing items 455-474 of 899

   Titles
   Karakteristike izolata Phomopsis sp. poreklom sa šljive [1]
   Karakteristike izolata Pseudomonas syringae izolovanih sa kruške u Srbiji [1]
   Karakteristike sojeva bakterija roda Pseudomonas izolovanih iz obolelih grana šljive [1]
   Karakterizacija i diverzitet populacije sojeva Erwinia amylovora poreklom iz jabučastih voćaka gajenih u Srbiji [1]
   Karakterizacija sirodezmina izolovanih iz fitopatogene gljive Leptosphaeria maculans [1]
   Kartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na području Srbije sa predlogom mera suzbijanja [1]
   Klijanje semena ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) u laboratorijskim uslovima u zavisnosti od pojedinih tehničkih parametara [1]
   Klijanje semena pet korovskih vrsta pod različitim temperaturnim i svetlosnim uslovima [1]
   Klijavost semena ambrozije pri različitim uslovima svetlosti i temperature [1]
   Komparativna analiza svojstava semena različitih vrsta pšenice [1]
   Korovska flora useva uljane repice [1]
   Kratkoročno delovanje nikosulfurona na biohemijsku aktivnost černozema [1]
   Kvalitet biomase različitih genotipova energetske vrste Panicum virgatum L. za ishranu životinja [1]
   Kvalitet i krupnoća semena različitih genotipova ozime pšenice [1]
   Kvalitet semena u zavisnosti od godine proizvodnje, krupnoće, lokaliteta i genotipa ozime pšenice [1]
   Kvalitet zrna samooplodnih linija kukuruza dobijenih od lokalnih populacija [1]
   Kvalitetna svojstva semena pšenice ovršene na mobilnoj vršalici 'Ernet' tip V-08 [1]
   LC-MS/MS Determination of Tropane Alkaloids in Maize Crop [1]
   Leaf spot disease on Philodendron scandens, Ficus carica and Actinidia deliciosa caused by Pseudomonas syringae pv. syringae in Serbia [1]
   Levels of macro and trace elements in vegetable crops as influenced by metallurgical slag addition to marginal soil [1]