Now showing items 764-783 of 1520

   Titles
   Karakteristike izolata Phomopsis sp. poreklom sa šljive [1]
   Karakteristike izolata Pseudomonas syringae izolovanih sa kruške u Srbiji [1]
   Karakteristike sojeva bakterija roda Pseudomonas izolovanih iz obolelih grana šljive [1]
   Karakterizacija i diverzitet populacije sojeva Erwinia amylovora poreklom iz jabučastih voćaka gajenih u Srbiji [1]
   Karakterizacija sirodezmina izolovanih iz fitopatogene gljive Leptosphaeria maculans [1]
   Karantinski korovi u semenu lucerke i njihov uticaj na efikasnost dorade [1]
   Kartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na području Srbije sa predlogom mera suzbijanja [1]
   Klijanje semena ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) u laboratorijskim uslovima u zavisnosti od pojedinih tehničkih parametara [1]
   Klijanje semena pet korovskih vrsta pod različitim temperaturnim i svetlosnim uslovima [1]
   Klijavost semena ambrozije pri različitim uslovima svetlosti i temperature [1]
   Klopke sa mekinjama za monitoring skladišnih insekata [1]
   Komparativna analiza svojstava semena različitih vrsta pšenice [1]
   Kompeticija vrsta Ambrosia trifida L. i Ambrosia artemisiifolia L u prirodnom ekosistemu [1]
   Kompleks virusa prouzrokovača uvijenosti lišća vinove loze [1]
   Kopulatorne strukture mužjaka vrsta roda Euscelis (Cicadellidae: Deltocephalinae) kao taksonomski karakteri [1]
   KORENOVE NEMATODE NA KORENASTOM POVRĆU [1]
   Korovi u vinogradima i njihovo suzbijanje [1]
   Korovi zasada jabuke i njihovo suzbijanje [1]
   Korovska flora useva uljane repice [1]
   Kratkoročno delovanje nikosulfurona na biohemijsku aktivnost černozema [1]