Now showing items 815-834 of 899

   Titles
   Učestalost rezistentnosti Cercospora beticola (Sacc.) prema benzimidazolima i DMI fungicidima [1]
   Uloga evolucionih interakcija između intracelularnog endosimbionta (Wolbachia) i fitoplazme (Flavescence dorée) u promenama komponenti adaptivne vrednosti i pravcima evolucije mitohondrijske DNK u prirodnim populacijama Dictyophara europaea [1]
   Unapređenje rasta italijanskog ljulja (Lolium multiflorum lam.) primenom PGP Rizobakterija [1]
   Use of native range surveys to determine the potential host range of arthropod herbivores for biological control of two related weed species, Rhamnus cathartica and Frangula alnus [1]
   Uticaj agroekoloških uslova proizvodnje i predtretmana na životnu sposobnost semenskih krtola krompira sorte Desiree [1]
   Uticaj agroekoloških uslova proizvodnje na pokazatelje životne sposobnosti semenskih krtola krompira [1]
   Uticaj agrotehnike na osobine semena italijanskog ljulja pri različitim dužinama skladištenja [1]
   Uticaj Alternaria alternata na klijavost semena pšenice [1]
   Uticaj bakar-citrata na porast kolonija Venturia inaequalis [1]
   Uticaj biljke domaćina na kriptičnu diferencijaciju populacija vektora Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 (Hemiptera: Cixiidae) i epidemiološke puteve prenošenja 'Candidatus Phytoplasma solani' [1]
   Uticaj boje semenjače na kvalitet semena i početni porast klijanaca sorata crvene deteline (Trifolium pratense) [1]
   Uticaj drugih đubriva i specijalnih proizvoda na hortikulturne biljke - 1. Prinos i komponente prinosa jabuke i paradajza [1]
   Uticaj drugih đubriva i specijalnih proizvoda na hortikulturne biljke 2. - prinos, pomološke i biohemijske karakteristike plodova jabuka [1]
   Uticaj fitohormona kinetina na razvoj fitotoksičnog procesa uzrokovanog fosfonatnim herbicidom sulfosatom [1]
   Uticaj fitoplazmoza na vinovu lozu [1]
   Uticaj folijarne primene cinka na energiju klijanja semena lucerke i udeo tvrdih semena [1]
   Uticaj folijarne primene molibdena na energiju klijanja i udeo tvrdih semena lucerke [1]
   Uticaj godišnjih promena temperature i svetlosti (PAR) na indukciju fluorescencije Chla in situ kod Plantago lanceolata L. [1]
   Uticaj godišnjih promena temperature i svetlosti (PAR) na indukciju fluorescencije Chla in situ kod Stellaria media (L.) i Plantago maior (L.) [1]
   Uticaj hibrida krmnog sirka na prinos zelene krme [1]