Show simple item record

Identification of Alfalfa cultivars application of molecular markers in the initial phases of development plants

dc.contributor.advisorŽivanović, Tomislav
dc.contributor.otherŠurlan-Momirović, Gordana
dc.contributor.otherLekić, Slavoljub
dc.contributor.otherProdanović, Slaven
dc.contributor.otherBranković, Gordana
dc.creatorŠtrbanović, Ratibor T.
dc.date.accessioned2016-09-03T19:12:20Z
dc.date.accessioned2019-04-06T09:27:58Z
dc.date.available2016-09-03T19:12:20Z
dc.date.available2019-04-06T09:27:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3803
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12783/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48155663
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6430
dc.identifier.urihttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/575
dc.description.abstractУ обављеним истраживањима процењена је варијабилност десетразличитих сората и партија луцерке. Оглед је изведен у акредитованимлабораторијама Института за заштиту биља и животну средину у Београду.Применом ISSR и RAPD молекуларних маркера извршено је груписање сроднихгенотипова луцерке, а конструисана филогенетска стабла су извршила груписањесората луцерке према генетичкој сродности у кластере. На гелу на коме се налазеразличите сорте луцерке са прајмером OPB 10, могу се уочити разлике измеђусората луцерке. Молекуларном методом ISSR и коришћењем прајмера (GACA)4 и(TGTC)4 потврђене су разлике између испитиваних сората луцерке.Генетичке дистанце између десет проучаваних генотипова луцерке креталесу се у интервалу од 0,097 до 0,310. У анализи главних координата прве и другеосе објасниле су укпно 63,1 % генетичке варијабилности садржане у оригиналномсету података. Груписање података на основу анализе главних координатапоказало је сличност и са моделом груписања на основу кластер анализе. Јасно семоже видети да је генотип Зајечарска 83 генетички најудаљенији од осталихпроучаваних генотипова луцерке. Анализом молекуларне варијансе у укупнојваријацији знатно веће варирање било је резултат диференцијације у оквиру група(98,22 %), него диференцијације између група (1,78 %).Применом теста убрзаног старења код десет различитих сората и партијалуцерке, утврђена је значајност између партија семена, као показатељ виталностисемена луцерке. Применом стандардног теста убрзаног старења на температуриод 41 oC након излагања семена у времену од 72 h на свим испитиваним сортама,било је могуће детектовати партије семена које су биле виталније од других.Примена теста убрзаног старења модификованом методом, на температуриод 45 oC у времену трајања од 120 h, утврђене су виталније партије семена кодсвих испитиваних сората луцерке. Испитивањем здравственог стања семена утврђена је толерантност премафитопатогеним микроорганизмима (гљивама) и утицај локалитета (партијесемена) на варијабилност патогена семена исте сорте. Утврђени микроорганизми(гљиве) на семену луцерке утицале су на смањење укупне клијавости семена, штоуказује негативна корелациона међузависност.sr
dc.description.abstractThe aims of the investigation were to estimate variability of ten differentcultivars and lots of alfalfa. The experiment was performed in accreditation laboratoriesof the Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade. ISSR and RAPDmolecular markers were clustered closely related genotypes of alfalfa and constructedphylogenetic trees were performed grouping cultivar of alfalfa according to their geneticrelatedness in clusters. Gel that includes the different cultivars of alfalfa with a primerOPB 10, can spot the differences between cultivars of alfalfa. ISSR molecular methodand using primers (GACA) 4 and (TGTC) 4 confirmed the differences between thecultivars of alfalfa.Genetic distans between ten studied alfalfa genotypes were in the range of 0,097to 0,310. In the analysis of the main coordinates of the first and second axes are explain63,1 % genetic variation contained in the original data set. Group data based on analysisof the main coordinates showed similarity with the model of grouping based on clusteranalysis. We can clearly see that the genotype Zaječarska 83 genetically furthest fromthe other studied alfalfa genotypes. The analysis of molecular variance in total variationmuch greater variation was a result of differentiation within the group (98,22 %), butdifferentiation between groups (1,78 %).Applying the accelerated aging test in ten different cultivars and lots of alfalfa,determined significance between seed lots, as an indicator of the vitality of alfalfa seed.Using a standard accelerated aging test at a temperature of 41 ° C after exposure to theseed for a period of 72 h in all tested varieties, it is possible to detect the seed lots thatwere more vital than others. Application of accelerated aging by the modified methodand at a temperature of 45 ° C for the duration of 120 h, were determined vital seed lotin all the cultivars of alfalfa. Seed health testing determined tolerance to phytopathogenic microorganisms(fungi) and effect of the site (seed lot) on the variability of the pathogen seed of thesame variety. Fortified microorganisms (fungi) on seeds alfalfa resulted in the reductionof total seed germination, indicating a negative correlation interdependence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43001/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлуцеркаsr
dc.subjectalfalfaen
dc.subjectPCRsr
dc.subjectмолекуларни маркериsr
dc.subjectтест убрзаног старења,здравствено стање семенаsr
dc.subjectPCRen
dc.subjectmolecular markersen
dc.subjectaccelerated aging testen
dc.subjectseed healthen
dc.titleИдентификација сората луцерке применом молекуларних маркера у почетним фазама развића биљакаsr
dc.titleIdentification of Alfalfa cultivars application of molecular markers in the initial phases of development plantsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs//bitstream/id/2527/Disertacija4455.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6430


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record